Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.19.2019 z dnia 21.07.2020 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (...)" na dz. ewid. nr 251/63 i 252/64, obręb Sowczyce

Olesno, dnia 17 sierpnia 2020 roku

Z.III.6220.22.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 251/63; 252/64 w obrębie geodezyjnym Sowczyce, gmina Olesno” na dz. ewid. nr 251/63 i 252/64, obręb Sowczyce,

Burmistrz Olesna

zawiadamia Strony postępowania o:

  1. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.8.2020.BB z dnia 20 stycznia 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  2. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr PO.ZZŚ.5.435.9.2020.MK z dnia 21 stycznia 2020 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków realizacji inwestycji;
  3. opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie NZ.4315.2.2020.LŚ z dnia 21 stycznia 2020 r. nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  4. wydaniu przez Burmistrza Olesna postanowienia nr Z.III.6220.22.2019 z dnia 17 sierpnia 2020 r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, w którym przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
  5. możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Na ww. postanowienie Burmistrza Olesna służy Stronom prawo wniesienia zażalenia, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. W związku z tym, że zawiadamianie stron przedmiotowego postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu następuje poprzez obwieszczenia, zawiadomienie o przedmiotowym postanowieniu uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Sowczyce.