Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej pod lokalizację "ogródka gastronomicznego".

Strona archiwalna

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu za dzierżawę 120 m2 części działki stanowiącej własność Gminy Olesno, położonej w Oleśnie w obrębie rynku miejskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 2523 o powierzchni całkowitej 0,4758 ha, opisanej w księdze wieczystej KW OP1L/00039047/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnie, uzbrojonej w przyłącze wodno – kanalizacyjne i elektryczne,                           z przeznaczeniem na urządzenie „ogródka gastronomicznego”, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną ( schemat ideowy).

Okres trwania dzierżawy:

od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października 2021 roku

od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października 2022 roku

od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października 2023 roku

       W pozostałych okresach roku Dzierżawca będzie mógł również prowadzić działalność na wydzierżawionym terenie i wówczas zobowiązany będzie do uiszczania czynszu według wylicytowanej stawki i odpowiednio do zajmowanej wówczas powierzchni i okresów funkcjonowania. W tychże przypadkach Dzierżawca każdorazowo powiadomi Wydzierżawiającego o zamiarze okresowego wznowienia działalności.

Pożądane godziny otwarcia ogródka gastronomicznego: do godz. 2200.

Dzierżawca zobowiązany będzie do:

 1. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom przebywających na terenie „ogródka gastronomicznego” i terenie bezpośrednio przyległym,
 2. udostępnienia lub urządzenia własnym kosztem i staraniem w obrębie ogródka toalet dla personelu i dla klientów, w godzinach otwarcia (ustawienie TOI-TOI jest niedopuszczalne). Szczegółowe zasady udostępnienia i funkcjonowania toalet Dzierżawca powinien uzgodnić z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Oleśnie.

Wydzierżawiający dopuszcza możliwość – w uzasadnionych przypadkach – do zwiększenia powierzchni przeznaczonej do dzierżawy. Czynsz dzierżawny za dodatkową powierzchnię, zostanie wówczas naliczony w drodze negocjacji w oparciu o wylicytowaną stawkę.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie pisemnej oferty (w zaklejonych kopertach z opisem „Przetarg – Ogródek gastronomiczny”), która powinna zawierać:

 1. dokładny wykaz urządzeń oraz dokumentację fotograficzną lub wizualizację wyglądu ogródka gastronomicznego, który zamierza ustawić;
 2. w przypadku osób fizycznych – aktualny wydruk z CEIDG oraz wszelkie dokumenty potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej. (NIP, REGON, itp.);
 3. w przypadku osób prawnych – wydruk z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo;
 4. dowód wpłaty wadium.

Termin składania ofert upływa w dniu  08 września 2020 roku o godz. 1030

Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się w tym samym dniu w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, sala 114, I piętro o godz.  1100.

 

Prace komisji przetargowej będą podzielone na dwa etapy i będą polegały na:

I Etap:

 1. publicznym otwarciu złożonych ofert i sprawdzeniu ich kompletności – część jawna;
 2. ocenie złożonych propozycji urządzenia ogródka gastronomicznego i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu uczestników przetargu do dalszych czynności – część niejawna;

II etap

 1. przystąpienie do licytacji ustnej – cześć jawna;
 2. rozstrzygnięcie przetargu – część jawna.
 3. cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni wynosi   8,13 zł netto miesięcznie.
 4. końcowa stawka czynszu dzierżawnego nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, utrzymania czystości i wywozu śmieci, świadczeń cywilnoprawnych oraz innych opłat związanych z prowadzeniem działalności, które w całości obciążają Dzierżawcę.
 5. aby przetarg mógł zakończyć się wynikiem pozytywnym, dopuszczeni do II etapu przetargu Oferenci, muszą dokonać jednego postąpienia wynoszącego minimum 0,25 zł.

Wadium w wysokości 3.600 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 02 września 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego wg wylicytowanej stawki.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia protokolarnego zakończenia przetargu.

Jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Burmistrz Olesna może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownego przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój 103, I piętro, telefon 343509185 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.olesno.biuletyn.info.pl

 

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn.

PDFSchemat ideowy usytuowania ogródka gastronomicznego.pdf (470,95KB)
 

Olesno, dnia 14 sierpnia 2020 r.

 

                                                                                                      Burmistrz Olesna

                                                                                                     Sylwester Lewicki