Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.2.2020 z dnia 25.08.2020 r. dot. przedsięwzięcia pn. ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z (..) infrastrukturą ..." na dz. nr 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, obręb Łomnica

Olesno, dnia 25 sierpnia 2020 roku

Z.III.6220.2.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o uzupełnieniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 72  ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 11; 12; 13; 15; 18; 16; 17 w obrębie geodezyjnym Łomnica, gmina Olesno” na dz. nr 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, obręb Łomnica, o:

  1. położeniu przedsięwzięcia w strefie ochrony ekspozycji, wskazanej w ,Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olesno”, co może mieć wpływ na kwestię stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  2. opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nr NZ.4315.9.2020.LŚ z dnia 28 lutego 2020 r. nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.46.2020.BB z dnia 27 lutego 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr PO.ZZŚ.5.435.95m.1.2020.MK z dnia 9 lipca 2020 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazującej na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków realizacji inwestycji;
  3. braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy; przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 15.09.2020 r.;
  4. możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.    

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania można wnosić na wskazany wyżej adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Łomnica.