Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół

z XXVII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 8 września 2020 r.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Tadeusz Zamłyński
 6. Andrzej Kochański
 7. Jarosław Leszczyński
 8. Irena Hadasik
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Jan Bonk
 12. Edeltrauda Zug
 13. Henryk Kucharczyk


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:08:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XXVII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji według listy obecności uczestniczy 13 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecny był radny Klaudiusz Małek oraz radny Tadeusz Rutko.


2. Przedstawienie porządku obrad. (12:09:00)

Przewodniczący przedstawił  porządek obrad, do którego nie zgłoszono żadnych uwag.


3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:11:00)

Przewodniczący Henryk Kucharczyk zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w Biurze Rady oraz został wyłożony do wglądu przed dzisiejszą sesją. Do przedłożonej propozycji nie było uwag.


4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:11:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej Pani Edeltrauda Zug, która poinformowała, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 2 września 2020 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie z wyjątkiem uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna, gdzie Komisja wstrzymała się od głosowania do czasu wydania opinii przez Komisję Skarg i Wniosków. Następnie Komisja zapoznała się z informacją na temat pozyskiwania przez gminę środków zewnętrznych. Do przedmiotowego tematu szczegółowych wyjaśnień udzieliła Pani Małgorzata Pach Kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy.

Następnie sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Grzegorz Biernacki, który poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 3 września 2020 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie z wyjątkiem uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna, gdzie Komisja wstrzymała się od głosowania do czasu wydania opinii przez Komisję Skarg i Wniosków. Ponadto Komisja zapoznała się z informacją na temat rozstrzygniętych przetargów dotyczących infrastruktury drogowej. Wyjaśnień do tego tematu udzielił Pan Krzysztof Dydyna Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Komisja zapoznała się także z działalnością grup Odnowy Wsi oraz stowarzyszeń działających na rzecz terenów wiejskich. Informacji w tym temacie udzielił Pan Józef Bzdzion inspektor ds. ochrony środowiska. Do wiadomości Komisji zostały także przekazane sprawozdania z działalności Oleskiej Laguny oraz Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Kolejno sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Marek Leśniak, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 8 września 2020 r.w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. Podczas posiedzenia dokonano analizy materiałów sesyjnych, do których informacji udzielili kierownicy poszczególnych wydziałów UM. Przedłożone materiały sesyjne zostały zaopiniowane następująco: załączniki 1,2,3,4,15  - 5 głosów „za”, załączniki 5,6,9,10,11,12,13,14 – 4 głosy „za” i 1 „wstrzymujący się”, załączników 7 i 8 nie opiniowano.

Komisja wnioskuje o przygotowanie informacji na temat planowanych i zrealizowanych zadań z funduszu sołeckiego za 2020 rok oraz usprawnienie  ruchu samochodowego pod oleskim wiaduktem na ul. Chopina, Sądowej, Gorzowskiej, Murki w związku z remontem ulic Konopnickiej i Kościuszki w Oleśnie.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Jan Jaskulski Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 3 września 2020 r. w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. Podczas posiedzenia dokonano analizy gospodarowania majątkiem trwałym gminy, na który informacji udzieliła Pani Aneta Sitna. Następnie dokonano analizy materiałów sesyjnych, do których informacji udzielili kierownicy poszczególnych wydziałów UM. Wszystkie przedłożone materiały sesyjne zostały zaopiniowane pozytywnie, jedynie przy załączniku nr 7 dot. skargi na działalność Burmistrza Komisja wstrzymała się od głosowania.

Jako ostatnia sprawozdanie złożyła radna Irena Hadasik członek Komisji Skarg i Wniosków, która poinformowała, że Komisja w okresie międzyseyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 3 września 2020. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się ze skargą złożona przez Pan Andrzeja P. na działalność Burmistrza Olesna. Komisja zapoznała się z dokumentacją w sprawie oraz wysłuchała informacji Pani Marleny Szulc Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie. W wyniku analizy dokumentów oraz po wysłuchaniu Pani Kierownik OPS Komisja opracowała stanowisko w następującym brzmieniu.

"Po analizie skargi oraz informacji udzielonej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również dokumentacji związanej z dotychczas przyznawanymi Panu Andrzejowi P. świadczeniami z pomocy społecznej, należy stwierdzić, że złożona skarga jest bezzasadna.

Wszystkie dotychczasowe decyzje i działania podejmowane przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników OPS są zgodne z przepisami prawa i mieszczą się w prawnych umocowaniach. Rozstrzygnięcia każdorazowo odpowiadają prawu i ustalonym w toku postępowania faktom, dodatkowo zaś stwierdzić należy, iż przyznawane świadczenia niejednokrotnie osiągają górne granice kwotowe dla danego typu i rodzaju  świadczeń, co oznacza, że z pewnością skarżący nie jest osobą traktowaną w sposób dyskryminujący, czy też odbiegający od standardów przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Raczej należy uznać, iż podejmowane działania zmierzają do zintensyfikowania poziomu zabezpieczenia skarżącego ze środków pomocy społecznej".

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:22:00)

W okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:

 • w dniu 13 lipca pismo Wojewody Opolskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego wobec uchwały Nr XXVI/210/20  w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno. Wojewoda został poinformowany, że na najbliższej sesji regulamin zostanie poprawiony zgodnie z zaleceniami czego efektem jest przedłożony projekt na dzisiejszej sesji.
 • w dniu 14 lipca zapytanie Wojewody Opolskiego w sprawie uchwały Nr XXVI/208/20 w sprawie zaliczenia ul. Azaliowej, ul. Kalinowej, ul. Magnoliowej, ul. Lipowej w Oleśnie do kategorii dróg gminnych dotyczące czy działki, przez które przebiegają przedmiotowe drogi są własnością Gminy Olesno.
 • w dniu 17 lipca pismo Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego z prośbą o przedstawienie oferty ośrodka.
 • w dniu 21 lipca wpłynęło do wiadomości Biura Rady pismo Burmistrza Olesna kierowane do Pana Andrzeja Buły Marszalka Województwa w sprawie możliwości przywrócenia bezpośrednich połączeń Olesna z Wrocławiem.
 • w dniu 10 sierpnia pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielonej dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w Oleśnie w wysokości 810 tysięcy złotych na pokrycie kosztów konserwatorskich  w kościele św. Anny.
 • w dniu 18 sierpnia pismo z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przekazania skargi Pana Andrzeja Panasiewicza na działalność Burmistrza Olesna celem rozpatrzenia.
 • w dniu 26 sierpnia pismo Wojewody Opolskiego przekazanie oświadczenia majątkowego Burmistrza Olesna celem publikacji w BIP.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:25:00)

I Na sesji w dniu 30 czerwca 2020 r.  Rada Miejska w Oleśnie podjęła 11 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

201

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania

wykonana

202

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

wykonana

203

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.

w trakcie realizacji

204

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w trakcie realizacji

205

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.

wykonana

206

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

207

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.

w trakcie realizacji

208

w sprawie zaliczenia ul. Azaliowej, ul. Kalinowej, ul. Magnoliowej, ul. Lipowej w Oleśnie, do kategorii dróg gminnych.

wykonana

209

w sprawie ustalenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie w przypadku ograniczenia liczby miejsc w placówce.

wykonana

210

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

211

w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2020-2022.

wykonana

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

64

w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w użyczenie nieruchomości gminy Olesno

65

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37.2020 Burmistrza Olesna z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Olesno poorzez wprowadzenie zwolnienia i zmniejszenia czynszu najmu gminnych lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego za grunt zajęty pod pawilonami handlowo-usługowymi - prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym ograniczeniami

66

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

67

w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno

68

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

69

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

70

w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Olesno do roku 2030 (MPA)

71

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

72

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

73

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie

74

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

75

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

76

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Oleskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Alberta Pieloka w Oleśnie

77

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

78

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

79

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

80

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

81

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

07.07.2020

 • odbyłem spotkanie z Panem Mariuszem Maciów Komendantem Hufca ZHP Lubliniec w sprawie działalności i współpracy. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

08.07.2020

 • odbyłem spotkanie z Panem Bartłomiejem Horaczuk Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nt. remontu ul. Kościuszki i ul. Konopnickiej w Oleśnie. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

09.07.2020

 • udzieliłem wywiadu dla radia Doxa.
 • odbyłem spotkanie z Panem Krzysztofem Polakiem Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddz. ter. w Opolu w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym położonej na Świerczu przy ul. Leśnej.
 • uczestniczyłem w zebraniu wiejskim sołectwa Boroszów związanym z działalnością wsi. Zebranie odbyło się w OSP Boroszów.

13.07.2020

 • uczestniczyłem w zebraniu Zarządu oraz walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Kluczborku.

15.07.2020

 • uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności, które odbyło się w Restauracji „Ratuszowa” w Oleśnie.

16.07.2020

 • spotkałem się kilkukrotnie z Panem Grzegorzem Górskim Dyrektorem Kontraktu firmy Mirbud w temacie realizacji inwestycji budowa obwodnicy Olesna. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

21.07.2020

 • odbyłem spotkanie z mieszkańcami Boroszowa w Urzędzie Miejskim w  Oleśnie.

23.07.2020

 • zorganizowałem spotkanie Dyrektora Wód Polskich z pracownikami merytorycznymi nt. funkcjonowania zlewni.
 • uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Programowej przy Kapitule Laurów Umiejętności i Kompetencji w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu.
 • brałem udział w spotkaniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie. Tematem spotkania były uzgodnienia działań w ramach obszaru funkcjonalnego na następny okres programowania.

24.07.2020

 • brałem udział w uroczystości zdania obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie, która odbyła się w Komendzie PSP w Oleśnie.

28.07.2020

 • odbyłem spotkanie z rzecznikiem Wojewody Opolskiego w sprawie programu „Rodzina 500+”. Spotkanie odbyło się na oleskiej promenadzie.

29.07.2020

 • uczestniczyłem w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.
 • zorganizowałem spotkanie nt. omówienia najważniejszych założeń realizowanego przez OCGR projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.
 • brałem udział w uroczystym spotkaniu pożegnalnym odchodzącej na emeryturę dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej - Haliny Szklanny, które odbyło się w budynku biblioteki.

31.08.2020

 • uczestniczyłem w otwarciu  Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Marcina Ociepy w Kluczborku.

03.08.2020

 • odbyłem spotkanie z Panem Krzysztofem Miśkiewiczem Prezesem nowopowstałego Klubu Lekkoatletycznego Victoria Olesno, w sprawie nieodpłatnej dzierżawy stadionu oraz organizacji biegów oleskich. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

04.08.2020

 • zorganizowałem uroczyste obchody jubileuszu „Złotych Godów” które odbyły się w sali balowej Restauracji „U Wąsińskich" w Świerczu. Podczas uroczystości wręczyłem parom małżeńskim, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, medale okolicznościowe za długoletnie pożycie małżeńskie oraz pamiątkowy list gratulacyjny i upominek.

15.08.2020

 • z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego oraz  100. rocznicy Bitwy Warszawskiej "Cudu nad Wisłą" uczestniczyłem w mszy św. w intencji Ojczyzny, w której wzięli udział przedstawiciele samorządu Gminy Olesno wraz z pocztem sztandarowym. Po mszy św. udałem się pod pomnik Lotników Polskich, gdzie w imieniu mieszkańców Olesna złożyłem wiązankę kwiatów.

01.09.2020

 • brałem udział w uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Oleśnie. Pierwszoklasistom wręczyłem wyprawki szkolne, życząc im wielu wspaniałych chwil w nadchodzącym roku szkolnym.
 • brałem udział także w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego połączonym z upamiętnieniem 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które miało miejsce tradycyjnie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Lotników Polskich w Oleśnie. W uroczystości brał udział m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Ociepa. Druga część uroczystości odbyła się pod Pomnikiem Lotników Polskich, gdzie delegacje oddały hołd ofiarom II wojny światowej oraz złożyły wiązanki kwiatów.

03.09.2020

 • uczestniczyłem w uroczystym odbiorze po remoncie drogi wojewódzkiej w Boroszowie

Ponadto Burmistrz Olesna poinformował, że w okresie od ostatniej sesji odbył cały szereg spotkań z przedstawicielami władz wojewódzkich oraz powiatowych w sprawie realizacji bieżących inwestycji.

Piotr Gręda: Panie Burmistrzu poinformował Pan o spotkaniu z dyrektorem firmy Mirbud, chciałem się dowiedzieć czy prace związane z budową obwodnicy oraz sprawy dotyczące złóż kopalin piasku idą zgodnie z harmonogramem?

Burmistrz Olesna: Jeżeli nie wystąpią żadne nieprzewidziane okoliczności wszystko powinno być zrealizowane zgodnie z planem.

Henryk Kucharczyk: Na jakim etapie są prace związane z budową ścieżki rowerowej w Łowoszowie ?

Burmistrz Olesna: Jest to ścieżka przy drodze wojewódzkiej, urząd jest w stałym kontakcie z władzami województwa, prace w tym temacie trwają.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:47:00)

W związku z tym, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje punkt ten stał się bezprzedmiotowy.


8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1) (12:47:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:52:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jan Bonk, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek


10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Olesno do roku 2030”. ( zał. nr 3) (12:53:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek


11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Elektromobilności dla gminy Olesno na lata 2019-2035”. (zał. nr 4) (12:57:00)

Pan Wojciech Rogala przedstawił prezentację do projektu uchwały.

Głosowanie nad uchwałą. (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Jan Bonk, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek


12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno. (zał. nr 5) (13:19:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek


13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Gorzowskiej. (zał. nr 6) (13:21:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Jaskulski, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Jan Bonk, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek


14. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna. (zał. nr 7) (13:22:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Jan Bonk, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek


15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 8) (13:23:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Artur Paluch, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek


16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 9) (13:25:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Artur Paluch, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek


17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 10) (13:26:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek


18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 11) (13:28:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek


19. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 12) (13:30:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek


20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 13) (13:31:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek


21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 14) (13:32:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek


22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olesno w roku szkolnym 2020/2021. (zał. nr 15) (13:33:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek


23. Zapytania i wolne wnioski. (13:35:00)

Piotr Gręda: Gmina Olesno aplikowała do Urzędu Marszałkowskiego o modernizację ogrzewania w Urzędzie Miejskim w Oleśnie w ramach działania 5.5. Chciałem się dowiedzieć czy byłaby możliwość aby z tego programu skorzystali indywidualni odbiorcy i wymienili swoje stare piece na nowe ?

Jerzy Chęciński: My w tej chwili realizujemy poprzedni projekt w ramach działania 5.5. Jest to projekt bardzo trudny, jest z nim dużo pracy i zachodu i uważam, że należy go najpierw doprowadzić do końca. Jeśli chodzi o możliwości pozyskania dofinansowania przez mieszkańców to mamy projekt "czyste powietrze", "stop smog" gdzie można te wymiany realizować jeżeli się tylko chce. Uważam, że w ramach działania 5.5 min ze względu na kwotę dofinansowania powinno się objąć budynki użyteczności publicznej.

Henryk Kucharczyk: Czy są programy na wymianę lub modernizacje ogrzewania z których mogłyby skorzystać zakłady pracy.

Jerzy Chęciński: Takie programy istnieją, 50 % środków unijnych jest przeznaczone dla przedsiębiorców, trzeba tylko chcieć z nich skorzystać.

Jan Jaskulski: Podziękowania dla Pana Burmistrza i jego ekipy za zamontowanie barierki przy zejściu z ulicy Krzywej na promenadę i w tym miejscu składam kolejną prośbę o ustawienie podobnej barierki przy zejściu z ulicy Małe Przedmieście w kierunku targowiska.

Marek Leśniak: Wnioskuję o remont schodów przy zejściu do parku od strony ul. Kościuszki. Jest to teren gminny a jakość schodów jest fatalna.

24. Zakończenie obrad. (13:41:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej   powiedział "A teraz zamykam obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie". Obrady zakończono o godzinie 1341


Protokołowała:                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej  

Teresa Skrzydło                                                                   Henryk Kucharczyk    

Karolina Wiktor