Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OLESNA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OLESNA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Rolniczej,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świercze w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), a także uchwały Nr LIV/418/18
z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Rolniczej oraz uchwały
Nr LIV/416/18 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świercze w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 września 2020 r. do 22 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy urzędu. Ponadto informuję iż projekty planów wraz z prognozami zostaną opublikowane w okresie wyłożenia do wglądu publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, w zakładce Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, odbędą się dnia 6 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie: o godz. 1200 - dyskusja dotycząca projektu mpzp w Oleśnie w rejonie ulicy Rolniczej oraz o godz. 1300 - dyskusja dotycząca projektu mpzp w miejscowości Świercze
w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Olesna na adres Urzędu Miejskiego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, w zakładce Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2020 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości,
że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekty planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa
w opracowywaniu dokumentu. Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego, w dniach i godzinach jak wyżej. Zgodnie z art. 40 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: , w terminie do dnia 5 listopada 2020 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Olesna. Projekty planów nie wymagają przeprowadzenia postępowania
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o ww. projektach planów i prognozach oddziaływania na środowisko.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
 2. Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych - Administrator, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno., tel.:343597841, e-mail: iod@olesno.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektu planu miejscowego, obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).
 8. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem wniosku.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Załączniki:

 1. PDFmpzp Świercze - Weselna - Częstochowska - II wyłożenie- część tekstowa.pdf
 2. PDFmpzp Częstochowska - Weselna - II wyłożenie - część graficzna planu.pdf
 3. PDFtekst prognozy (Częstochowska - Weselna) - II wyłożenie.pdf
 4. PDFrysunek prognozy - ul. Rolnicza -II wyłożenie.pdf
 5. PDFmpzp Rolnicza II wyłożenie- część tekstowa.pdf
 6. PDFmpzp Rolnicza II wyłożenie- część graficzna planu.pdf
 7. PDFrysunek prognozy (Częstochowska - Weselna) - II wyłożenie.pdf
 8. PDFtekst prognozy - ul. Rolnicza - II wyłożenie.pdf
 9. PDFUzasadnienie do planu mpzp Rolnicza.pdf
 10. PDFUzasadnienie do planu mpzp Weselna - Częstochowska.pdf

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15 września 2020 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………………..

DOCUWAGA DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO