Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w dniu 20.10.2020 roku.

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

 

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno:

 

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi położona w Łomnicy przy ulicy Strażackiej oznaczona numerem geodezyjnym działki 28/2 k. m. 1 o powierzchni ewidencyjnej 0,2500 ha, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00049250/4. Nieruchomość znajduje się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Cena wywoławcza: 56 225,00 złotych netto. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
  2. Lokal mieszkalny nr 3 w Kucobach przy ulicy Kiki 10, znajdujący się w budynku wielorodzinnym położonym na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 627/119 o pow. 0,1544 ha opisanej w księdze wieczystej nr OP1L/00058453/3. Lokal usytuowany jest na parterze budynku, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu: 77,96 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne oraz pomieszczenie gospodarcze. Cena wywoławcza: 81 648,00 złotych netto. Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

          

         Przetargi odbędą się 20.10.2020 roku o godz.: ad 1) 1000, ad 2) 1030 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 15.10.2020 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wydruk z rejestru sądowego lub wydruk z CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

        

         Nabywcy pokrywają koszty zawarcia umowy notarialnej.

        

         Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął: ad 1) 28.08.2020 roku, ad 2) 05.08.2020 roku.

 

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

 

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 102, tel.: 34/350-91-64.

 

Olesno, dnia 11 września 2020 roku

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki