Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Z.III.6220.22.2019 z dnia 17.09.2020 r. zawieszającego postępowanie w sprawie wydana decyzji środowiskowej dla inwestycji "Budowy elektrowni fotowoltaicznej (...)" na dz. ewid. nr 251/63 i 252/64 k.m.2 obręb Sowczyce

Olesno, dnia 17 września 2020 roku

Z.III.6220.22.2019

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 251/63; 252/64 w obrębie geodezyjnym Sowczyce, gmina Olesno” na dz. ewid. nr 251/63 i 252/64 k.m. 2 obręb Sowczyce

 

Burmistrz Olesna

zawiadamia Strony postępowania o:

  1. wydaniu przez Burmistrza Olesna postanowienia nr Z.III.6220.22.2019 z dnia 17 września 2020 r. zawieszającego postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, w którym przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
  2. możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. 

 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

 

Na niniejsze postanowienie Burmistrza Olesna, zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), nie przysługuje zażalenie. W związku z tym, że zawiadamianie stron przedmiotowego postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu następuje poprzez obwieszczenia, zawiadomienie o przedmiotowym postanowieniu uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie

                                                                                                              Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                                  Zastępca Burmistrza
                                                                                                                mgr inż. Jerzy Chęciński

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Sowczyce.