Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.12.2020 z dnia 23.09.2020 r. o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "montażu instalacji w istniejącym zakładzie „ORAS OLESNO” Sp. z o.o. Olesno"

Olesno, dnia 23 września 2020  roku

Z.III.6220.12.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”montażu instalacji w istniejącym zakładzie „ORAS OLESNO” Sp. z o.o. Olesno, ul. Leśna 2” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 509, 510, 522, 525, 526, 529, 530 k.m. 4, obręb Olesno

Burmistrz Olesna

zawiadamia Strony postępowania o:

  1. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.307.2020.MSe z dnia 10 września 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków realizacji inwestycji;
  2. opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie NZ.4315.46.2020.LŚ z dnia 21 września 2020 r. nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  3. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZZŚ.3.435.169.2020.MO z dnia 3 września 2020 r. nie stwierdzającej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków realizacji inwestycji;0
  4. opinii Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7220.28.2020.AKa z dnia 9 września 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  5. możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.      

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni

Jednocześnie informuję, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia nastąpi po upływie 7 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

                                                                                                                  Burmistrz Olesna
                                                                                                                  Sylwester Lewicki
 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.