Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie robót naprawczych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno

Olesno, dn.29.09.2020 r.

 

Nr IX.III.271.11.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający.

 1. Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. 34 3597842-44, fax. 34 3597283

REGON: 000525725, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna:

 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót naprawczych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót naprawczych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno, województwo Opolskie, a w szczególności w lokalizacjach i stwierdzonym orientacyjnym zakresie robót :

 1. Boroszów 43 – naprawa oczyszczalni mechaniczno – biologicznej wraz z rozbudową układu drenażowego
 2. Boroszów 46 - naprawa lub przebudowa kopca infiltracyjnego.
 3. Boroszów 48 - naprawa lub przebudowa kopca infiltracyjnego.
 4. Leśna 11 (Leśna ul. Kuźnicka 9) - naprawa lub przebudowa kopca infiltracyjnego.

Przed  dokonaniem  wyceny  zakresów  robót  wymienionych  w  pkt.  1  -  4, zalecana jest  wizja lokalna na miejscu w celu dokładnego określenia zakresu robót i ich wartości.

 1. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 nr 1186).
 2. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: trzy tygodnie od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 07.10.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem lub na adres poczty elektronicznej: zamowienia@olesno.pl

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1) wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie przez Wykonawcę usługę serwisowania minimum 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ciągu ostatnich 3 lat.

 

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Kryteriami oceny ofert są:           cena (100%)

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg. następującego wzoru.

 

Suma punktów = Cena + Gwarancja

 

CENA

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 80 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100% x 100

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku

 

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje na swojej stronie internetowej.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Projekt umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Pan Tomasz Głogowski – Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój 106, tel. 034/ 3509161, w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

 1. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

X. Załączniki

DOC1.2 projekt umowy.doc (79,00KB)

DOC1.1. formularz ofertowy.doc (41,50KB)
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna