Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Renaturalizacja zbiornika wodnego w Kucobach

Ogłoszenie nr 2020-4388-8896

Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim

Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofert

2020-10-15 10:00:00

Data opublikowania ogłoszenia

2020-09-30

Data ostatniej zmiany

2020-09-30

Planowany termin podpisania umowy

2020-10

Powstaje w kontekście projektu

RPOP.05.01.00-16-0002/18 - Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć: 1. przesunięcia terminu wykonania zamówienia spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 3. innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-09-30

 1. 1. dokumentacja projektowa

  PDFDokumentacja projektowa.pdf
   
 2. 2. przedmiar

  PDFPrzedmiar.pdf
   
 3. 3. formularz

  DOCX1.1 formularz.docx
   
 4. 4. zapytanie ofertowe

  PDFzapytanie ofertowe.pdf
   

Części zamówienia

 • Część 1

  Renaturalizacja zbiornika wodnego w Kucobach

  Czy dopuszczalne oferty wariantowe

  NIE

  Przedmioty zamówienia

  Roboty budowlane

  Roboty budowlane

  Opis

  1. Przedmiotem zamówienia jest renaturalizacja zbiornika wodnego w Kucobach. 2. W ramach zadania zaplanowano renaturalizację zbiornika wodnego Kucoby. Aktualnie zbiornik jest porośnięty nalotem drzew, krzewów, ze względu na brak szamborów w zastawce typu Mnich następuje przeciek wody, skutkiem czego woda nie jest piętrzona i utrzymuje się na poziomie ok. 10 cm. Ze względu na bogactwo siedlisk i gatunków, które w międzyczasie zasiedliło zbiornik, podjęto decyzję o pozostawieniu miejsca przyrodzie. Ze względu jednak na postępującą degradację miejsca (brak wody, zarastanie) miejsce to, w którym doskonałe warunki odnalazły przede wszystkim chronione gatunki płazów, tracić może swoje walory przyrodnicze. Dlatego w przypadku tego zbiornika planuje się - remont mnichów z montażem szandorów, - usunięcie nalotów/podrostów drzew i krzewów oraz innych podrostów z pozostawieniem pasa szuwar z trzciny i pałek szerokolistnych poprzez wykoszenie chwastów i samosiejek, - odmulenie i oczyszczenie dna zbiornika, - powiększenie miejsca żerowania płazów poprzez wymianę piasku na plaży, - nawiezienie narzutu kamiennego (wypłycenia), - montaż trzech tablic informacyjnych, - wycięcie suchych drzew, - naprawę istniejącego ogrodzenia - uprzątnięcie terenu. 3. Zadania należy wykonać pod nadzorem herpetologicznym (po stronie wykonawcy), zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wskazał w treści formularza ofertowego imię i nazwisko herpetologa, który będzie nadzorował wykonanie przedmiotu zamówienia, a także przedstawi jego doświadczenie. Za odpowiednie wykształcenie Zamawiający uzna: wykształcenie wyższe - co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie (ochrona środowiska i nauki biologiczne - biologia, ekologia, ekologia i zarządzanie zasobami przyrody/ środowiska, biologia środowiskowa; nauki rolnicze - rybactwo, zootechnika; nauki leśne – leśnictwo). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania. 5. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 nr 1186). 6. Zamówienia współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 05.01 - Ochrona różnorodności biologicznej.

  Kody CPV

  45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

  45244000-9 Wodne roboty budowlane

  Miejsca realizacji

  adres

  Kraj

  Polska

  Województwo

  opolskie

  Powiat

  oleski

  Gmina

  Olesno

  Miejscowość

  Kucoby

  Harmonogram

  • Etap 1

   Koniec realizacji

   2020-11-30

   Czy występuje płatność częściowa

   NIE

   Opis

   Termin zakończenia

  Warunki, jakie musi spełniać oferent

  Typ

  Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

  Opis

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, b) posiadają wiedzę i doświadczenie, c) posiadają potencjał techniczny, d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował ekspertem w specjalności herpetologia, e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Kryteria oceny

  Czy kryterium cenowe

  TAK

  Opis

  cena - 100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

 

2020-09-30 - data opublikowania

 

2020-10-15 10:00:00 - termin składania ofert

 

2020-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

 

2020-11-30 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / 1. Przedmiotem zamówienia jest renaturalizacja zbiornika wodnego w Kucobach. 2. W ramach zadania zap...

 

????-??-?? - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / 1. Przedmiotem zamówienia jest renaturalizacja zbiornika wodnego w Kucobach. 2. W ramach zadania zap...

 

PROTOKOŁ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1

Przedmiot zamówienia: Renaturalizacja zbiornika wodnego w Kucobach

2

Zapytanie ofertowe zostało przekazane w dniu 30.09.2020 r.  do bazy konkurencyjności oraz zamieszczone  na stronie internetowej Zamawiającego

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Forma, w jakiej zostało wysłane zapytanie: email,

 z podaniem adresu mailowego

1

Nie dotyczy

 

2

 

 

3

 

 

3

Termin składania ofert upłynął:

15.10.2020 r.

4

Kryteria oceny ofert, informacja o wagach procentowych, sposób przyznawania punktacji

Cena – 100 %, punktacja przyznawana w oparciu o wzór: Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

5

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Data wpływu

Cena

Punkty

1

AD-BAU Artur Świtała

46-300 Olesno, Wojciechów, ul. Piaskowa 7

12.10.2020

117.999,98

85,47

2

FHU WIKBUD Gajda Damian

Wola Kopcowa, ul. Dojazdowa16, 26-001 Masłów

14.10.2020

100.860,00

100

3

HYDROPROFIT Mateusz Jaranowski

66-300 Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 67

15.10.2020

293.596,41

34,35

4

Związek Spółek Wodnych w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Dworcowa 1a

15.10.2020

102.992,21

97,92

5

DREW-KOS Dariusz Różycki

89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 74

15.10.2020

116.599,36

86,50

6

EKOMAX Stanisław Zajączkowski

50-202 Wrocław, ul. Zyndrama z Maszkowic 3-4/17 

15.10.2020

127.920,00

78,84

7

Firma Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

15.10.2020

126.000,00

80,04

6

Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Spełnia /nie spełnia

1

AD-BAU Artur Świtała

46-300 Olesno, Wojciechów, ul. Piaskowa 7

spełnia

2

FHU WIKBUD Gajda Damian

Wola Kopcowa, ul. Dojazdowa16, 26-001 Masłów

spełnia

3

HYDROPROFIT Mateusz Jaranowski

66-300 Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 67

spełnia

4

Związek Spółek Wodnych w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Dworcowa 1a

spełnia

5

DREW-KOS Dariusz Różycki

89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 74

spełnia

6

EKOMAX Stanisław Zajączkowski

50-202 Wrocław, ul. Zyndrama z Maszkowic 3-4/17 

spełnia

7

Firma Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

spełnia

7

Nazwa wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, uzasadnienie wyboru

FHU WIKBUD Gajda Damian

Wola Kopcowa, ul. Dojazdowa16, 26-001 Masłów;

Uzasadnienie - najwyższa liczba punktów.

8

Zwracam się o:

zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcom wskazanemu w pkt 8*

9

Załączniki do protokołu:

 1. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku wraz z załącznikami;
 2. zapytanie ofertowe (jeżeli dotyczy);
 3. potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego wykonawcom/wykonawcy lub potwierdzenie publikacji zapytania (jeżeli dotyczy);
 4. oferta/oferty wykonawców.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki