Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.4.2020 z dnia 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegajacego na "eksploatacji kruszywa naturalnego z projektowanego złoża „Borki Małe"

Olesno, dnia 29 września 2020  roku

Z.III.6220.4.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.)

Burmistrz Olesna

zawiadamia Strony postępowania

  1. o wszczęciu na wniosek WĘGLOMIX Sp. z o.o., ul. Klonowska 10, 98-360 Lututów, z dnia 12.02.2020 roku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „eksploatacji kruszywa naturalnego z projektowanego złoża „Borki Małe”, miejscowość Borki Małe, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie na działkach o nr ewid.: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87 w obrębie 0008 Borki Małe” przewidzianego do realizacji na działkach nr 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87  k.m. 1 obręb Borki Małe.
  2. o braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 30.11.2020 r.
  3. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

           Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.  

                                      Burmistrz
                                      Sylwester Lewicki

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Boki Małe,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Świercze.