Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.2.2020 z dnia 06.10.2020 r. w sprawie wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji - budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW w m. Łomnica

Olesno, dnia 6 października 2020 r.

Z.III.6220.2.2020

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 11; 12; 13; 15; 18; 16; 17 w obrębie geodezyjnym Łomnica, gmina Olesno” na dz. nr 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, k.m. 1 obręb Łomnica.

Burmistrz Olesna

zawiadamia Strony postępowania o:

  1. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.46.2020.BB z dnia 27 lutego 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  2. opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie NZ.4315.9.2020.LŚ z dnia 26 lutego 2020 r. nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  3. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr PO.ZZŚ.5.435.95m.1.2020.MK z dnia 9 lipca 2020 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków realizacji inwestycji;
  4. wydaniu przez Burmistrza Olesna postanowienia nr Z.III.6220.2.2020 z dnia 6 października 2020 r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, w którym przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
  5. możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

            Na ww. postanowienie Burmistrza Olesna służy Stronom prawo wniesienia zażalenia, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. W związku z tym, że zawiadamianie stron przedmiotowego postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu następuje poprzez obwieszczenia, zawiadomienie o przedmiotowym postanowieniu uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

                                                                                                                      Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                       Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,
                                                                                                                 Rolnictwa i Ochrony Środowiska
                                                                                                                      mgr inż. Krzysztof Dydyna

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Łomnica.
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Sowczyce.