Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn."Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (...)" na dz. ewid. nr 4867, 4868, 4869 obręb Olesno.

Olesno, dnia 12 października 2020  roku

Z.III.6220.11.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 4867, 4868, 4869 obręb Olesno

Burmistrz Olesna

zawiadamia Strony postępowania o:

  1. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.326.2020.IOC z dnia 23 września 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  2. opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie NZ.4315.45.2020.LŚ z dnia 16 września 2020 r. nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  3. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZZŚ.3.435.177.2020.MO z dnia 16 września 2020 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków realizacji inwestycji;
  4. braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 30.11.2020 r.;
  5. możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni, od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Informuję, że dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

           
                         Z upoważnienia Burmistrza
                         Kierownik Wydziału Urbanistyki,
                Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
                        Krzysztof Dydyna

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.