Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia przy ul. Kilińskiego w Oleśnie.

Olesno, dn.12.10.2020 r.

 

Nr IX.III.271.13.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający.

 1. Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. 34 3597842-44, fax. 34 3597283

REGON: 000525725, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna:

 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia przy ul. Kilińskiego w Oleśnie.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Podstawowe parametry lamy to:

- wysokość masztu - 5 m,

- montaż lampy na fundamencie betonowym prefabrykowanym F150

- źródło światła - oprawa LED 20W

- strumień świetlny – min. 1700 LM

- barwa światła (biała chłodna): 5000-7000K

- warunki pracy:

temperatura -25°C ~ 45°C

wilgotność 10% ~ 95%

- trwałość źródeł światła: min. 10 000h

- stopień ochrony: IP 65

- czas ładowania akumulatorów:

lato 4h

zima 10h

- okres autonomii systemu: 2-3 dni

- Moc paneli min. 230W

- Pojemność akumulatora: min. 100Ah

- Sposób załączania lampy - czujnik zmierzchowy

Sposób wykonywania robót montażowych – montaż bezpośrednio do gruntu poprzez wkopanie kompletnej lampy z gotowym prefabrykowanym fundamentem betonowym (F150).

Wymagany minimalny termin gwarancji dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące.

W ramach zawartej umowy wymagane jest udostępnienie przez Wykonawcę nieodpłatnej usługi serwisowej w całym okresie trwania gwarancji. Wymagane jest, aby w przypadku nieprawidłowego działania lampy, Wykonawca najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, przybył na miejsce montażu i dokonał odpowiedniej jej naprawy.

 1. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 nr 1186).
 2. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 20.10.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem lub na adres poczty elektronicznej: zamowienia@olesno.pl

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1)

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Kryteriami oceny ofert są:           cena (100%)

 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100% x 100

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje na swojej stronie internetowej.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przekaże wykonawcy projekt umowy do akceptacji.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Pan Tomasz Głogowski – Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój 106, tel. 034/ 3509161, w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

 1. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

X. Załączniki

DOC1.1. formularz ofertowy.doc (38,00KB)

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna