Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utrzymanie pionowego oznakowania drogowego oraz odnowienie oznakowania poziomego ulic na terenie miasta i gminy Olesno

Olesno, dnia 13.11.2020 r.

Nr IX.III.15.2020

 

Utrzymanie pionowego oznakowania drogowego oraz odnowienie oznakowania poziomego ulic na terenie miasta i gminy Olesno

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl olesno.opo@gminy.pl

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ponieważ jego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest  utrzymanie pionowego oznakowania drogowego oraz odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy Olesno.
 2. Zakres robót:
  1. Oznakowanie pionowe

- remont znaków drogowych,

- regulacja znaków, prostowanie słupków,

- zdejmowanie oraz przymocowanie tablic znaków drogowych,

- miesięczny przegląd oznakowania na terenie miasta i gminy Olesno

 1. Oznakowanie poziome jezdni

- odnowienie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej oraz grubowarstwowej,

 1. Zakres robót został szczegółowo określony w przedmiarze robót będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 nr 1333)
 3. Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 24 miesiące.
 4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i ppoż., a także zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego placu budowy.

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

 Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)  posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie,

c)  posiadają potencjał techniczny,

d)     dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

e)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego) wraz z kosztorysem ofertowym.

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Kamil Brzęczek tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę (czyli formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym) należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 10.00.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji papierowej.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 


 Załączniki:

PDFST remont oznakowania poziomego na terenie Olesna.pdf (48,07KB)

PDFST remont oznakowania pionowego na terenie Olesna.pdf (47,21KB)

PDFOznakowanie pionowe i poziome - przedmiar robót.pdf (193,63KB)

DOC1.1 formularz-ofertowy.doc (35,00KB)
 

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna