Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Nr Z.III.6220.17.2020 z dnia 16.11.2020 w sprawie zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"budowa hali galwanizerni oraz łącznika" dla Oras Olesno Sp. z o.o.

Olesno, dnia 16 listopada 2020 roku

Z.III.6220.17.2020

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Olesna, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w związku z prowadzonym postępowaniem  dla przedsięwzięcia pn. „budowa hali galwanizerni oraz łącznika” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 509, 510 obręb Olesno na wniosek z dnia 30.10.2020 r. Pana Marka Benedykcińskiego – pełnomocnika Oras Olesno Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 46-300, poprzez podanie do publicznej wiadomości,

zawiadamia wszystkich zainteresowanych:

 1. o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia z wniosku złożonego przez stronę w dniu 2 listopada 2020 r.; 
 2. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
 3. o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  stanowiskami innych organów, w tym dokonanymi przez te organy uzgodnieniami i opiniami, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków;
 4. o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania;
 5. organami właściwymi do wydania opinii oraz dokonania uzgodnień w przedmiotowej sprawie są:
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie,
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
  • Marszałek Województwa Opolskiego;
 6. organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Olesna.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 30 dni.

Informuje się, że dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 730 do 1400.     

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: 

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 30 dni od dnia podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.
 

                                                                                                              Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                               Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,
                                                                                                          Rolnictwa i Ochrony Środowiska
                                                                                                                  Krzysztof Dydyna

Zawiadomienie zamieszczono:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.