Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa sprzętu do prowadzenia zajęć z matematyki

Olesno, dnia 27.11.2020 r.

Nr IX.VIII.02.2020

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna:

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1843) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1740).

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w zapytaniu ofertowym jest zakup i dostawa sprzętu do prowadzenia zajęć z matematyki w ramach projektu RPOP.09.01.03-16-0007/20 pn. „Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy Olesno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

2. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszego postępowania ma być fabrycznie nowy i nieużywany.

3. Cena oferty musi posiadać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania.

4. Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu „Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy Olesno” o numerze umowy RPOP.09.01.03-16-0007/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.01 – Rozwój edukacji, Poddziałanie 09.01.01- Wsparcie edukacji przedszkolnej

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Rodzaj

Ilość

Opis

Ozobot – drewniane puzzle do nauki programowania

11 zestawów (w zestawie 2 szt.)

Puzzle doskonale urozmaicają naukę programowanie z robotem Ozobot. Zestaw  pozwala na tworzenie skomplikowanych tras i pętli, które musi pokonać Ozobot. Zawiera 96 funkcjonalnych puzzli z których można składać min.: linie proste, pętle zakręty, miejsca do zawracanie, pauzy. W skład zestawu wchodzą następujące puzzle:

- 2 x start

- 2 x koniec trasy

- 4 x komend "jedź wolno"

- 4 x komend "turbo"

- 2 x komend "tornado / rotacja"

- 4 x komend "pauza (3 sekundy)"

- 6 x komend "jedź prosto"

- 6 x komend "skręć w lewo"

- 6 x komend "skręć w prawo"

- 4 x komend "zawróć"

- 24 x linia prosta

- 14 x zakręt

- 12 x skrzyżowanie typu T

- 6 x skrzyżowanie typu X

- 1 x instrukcja obsługi

- 1 x karta z z piktogramami dla młodszych

- pakiet lekcji - Edukacja Przedszkolna - część II

- ponad 100 stron materiałów

- karty pracy dla uczniów

Robot blue bot do programowania

11 zestawów (w zestawie 2 sztuki)

Łatwa obsługa dotykowa za pomocą przycisków na grzbiecie lub sterowanie poprzez Bluetooth za pomocą tabletu lub PC. Przy pomocy tego robota dzieci w formie zabawy uczą się programowania. Z bezpłatnymi aplikacjami w systemie iOS i Android. Z możliwością ładowania. Nie wymaga użycia baterii. Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiary: 10 x 13 x wys. 7 cm. Wiek: od 6 lat.

Zawartość zestawu: Robot Blue Bot,  Kabel USB, Instrukcja obsługi Specyfikacja techniczna: Minimalny wiek gracza: 6 lat , Minimalna liczba graczy: 1, Wymiary: 13 x 10 x 7 cm, Kompatybilność: iOS i Android, Win10, Mac OS, Wersja Bluetooth: min. Bluetooth 3.0 / 4.0, Materiał: tworzywo sztuczne , Typ gry: edukacyjna / logiczna

Mysz do programowania z parkurem

11 sztuk

Początki programowania w formie zabawy. Zadanie polega na tym, żeby doprowadzić mysz do sera. Na kartach akcji są parkury o różnym stopniu skomplikowania. Budujemy parkur i z kart do programowania (polecenia dla myszy) układamy drogę myszy. Następnie programujemy mysz według tych poleceń, wciskając przyciski kierunkowe na plecach myszy i naciskamy start. Jeśli mysz zejdzie z drogi lub natrafi na przeszkodę, grupa musi rozwiązać problem i na nowo zaprogramować mysz. W ten sposób dzieci w szybki i łatwy sposób uczą się myślenia abstrakcyjnego i bez skomplikowanej techniki, całkiem przy okazji, tworzą swój pierwszy kod.

W zestawie:

- 1 mysz-robot

- 10 kart akcji z obustronnym nadrukiem (22,8 x 15,8 cm) z 20 różnymi zadaniami

- 30 kart do programowania (5 x 5 cm), 16 płyt do parkuru (12,5 x 12,5 cm)

- 3 bramy

- 40 przeszkód

- 1 ser.

Wiek: od 5 lat

Karty do programowania, zestaw podłogowy

11 zestawów

Nauka podstaw programowania i współpracy, trening abstrakcyjnego myślenia,  liczne warianty gry, różne stopnie trudności, nauka w ruchu, świetna zabawa.

Zasady są proste: jedno dziecko jest robotem, a drugie programistą. Programista wydaje polecenie, które „robot” musi dokładnie wykonać. Trzeba go przeprowadzić po ułożonym parkurze z punktu startu do mety. Dzieci uczą się w ten sposób podstaw programowania, muszą ze sobą współpracować i są w ruchu. Dzieci zgodnie z koncepcją uczenia kinestetycznego uzyskują dostęp do tak trudnego tematu jak programowanie, a dzięki podstawowej zasadzie gry na wczesnym etapie rozwijają umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Liczne warianty gry, które są opisane w instrukcji, pozwalają dowolnie zwiększać stopień trudności gry.

Zawartość zestawu:

- 20 kart do parkuru.

- 20 kart z poleceniami z obustronnym nadrukiem

- 10 kart zdarzeń

 

Specyfikacja techniczna: Minimalny wiek gracza: 5 lat, Minimalna liczba graczy: 2, Wymiary: 25,4 x 28,2 x 15,5 cm (karty do parkuru), Materiał: karton, tworzywo sztuczne, Typ gry: edukacyjna / logiczna

 

 

Kod CPV:

37520000-9 Zabawki

37524100-8 Gry edukacyjne

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 23.12.2020 r.

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. posiadają potencjał techniczny,
 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego)

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

Kamil Brzęczek  tel. 34/350 91 72  od 730 – 15.30

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej lub wersji papierowej w terminie do godz. 12.00 dnia 04.12.2020 r.
 2. Adres, na który Wykonawca zobowiązany jest wysłać ofertę został określony w  § 1.

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów za poszczególne zadanie częściowe.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

§ 9.

Załączniki

DOCX1.0 zapytanie-formularz.docx (51,41KB)

 

 

Kierownik Wydziału Edukacji

Janusz Wojczyszyn