Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.13.2020 z dnia 10.12.2020 o konieczności uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Łomnica (...)" na dz. nr 140 i 141 obręb Łomnica

Olesno, dnia 10 grudnia 2020  roku

Z.III.6220.13.2020

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Łomnica nr 3 na powierzchni do 25 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Łomnica, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie” planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 140 i 141 k.m. 21 obręb Łomnica na wniosek spółki Sun Energy 9 Sp. z o.o., ul. Rolnicza 6a, 88‑200 Radziejów z dnia 1 września 2020 r., o:

  1. Postanowieniu nr WOOŚ.4220.407.2020.IOC z dnia 12.11.2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu odmawiającego wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko i ustalenia zakresu raportu.
  2. Wezwaniu Burmistrza Olesna nr Z.III.6220.13.2020 z dnia 24.11.2020 r. o uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w zakresie wymaganym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zgodnie z art. 62a i 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.).
  3. Braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.01.2021 r.
  4. Możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

            Uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania można wnosić na wskazany wyżej adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                                              Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                               Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,
                                                                                                          Rolnictwa i Ochrony Środowiska
                                                                                                                  Krzysztof Dydyna

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Łomnica i Borki Wielkie.