Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Świerczu Gmina Olesno w roku 2021

Nr IX-III.21.2020 r.                                                                          

Olesno, dn. 17.12.2020 r

 

Zapytania ofertowe

 

Monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Świerczu Gmina Olesno w roku 2021

 

I. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi „Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w miejscowości Świercze gmina Olesno w roku 2021r.” polegające na:

- pomiarze poziomu wód podziemnych w oparciu o istniejące piezometry PZ-1, PZ-2, PZ-3,

- badaniu parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych w zakresie: PH, PEW, Pb, Cd, CU, Zn, CR+6 , Hg, OWO, WWA.

- badaniu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego z trzech studzienek odgazowujących- emisja i skład gazu (metan,CO2, tlen)

- badaniu wód odciekowych ze zbiornika odcieków w zakresie : PH, PEW, Pb, Cd, CU, Zn, CR+6 , Hg, OWO, WWA. co pół roku,

- Badaniu wód odciekowych w 2 kwartałach między okresami półrocznymi - metale ciężkie (Cd + Hg)

 

III. Termin realizacji usługi:

Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.

Sporządzenie raportu z powyższych badań 2 razy w roku za pierwsze półrocze do 30.06.2021r. i za drugie półrocze do 31.12.2021r.

 

IV. Termin związania ofertą:

30 dni.

 

V. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena za realizację zamówienia spełniającego wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Kryterium Cena – 100% (100 pkt)

 

VI. Sposób i termin zapłaty:

Płatność za świadczone usługi odbywać się będzie 2 razy w roku za pierwsze półrocze do 30.06.2021r. i za drugie półrocze do 31.12.2021 r. na podstawie wystawionych faktur z okresem płatności 30 dni licząc od dnia odbioru faktury.

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę przygotowaną w języku polskim należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Świerczu Gmina Olesno w roku 2021.

 

VIII. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.12.2020 r. do godz. 09.30 w sekretariacie Zamawiającego,

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. 112.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

IX. Załączniki:

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (32,50KB)
 

 

X. Warunki udziału w postępowaniu:

1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę, kompetencje i uprawnienia do prowadzenia badań będących przedmiotem niniejszego zapytania.

2.Posiadają certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.o systemie zgodności w zakresie normy PN EN, ISO/IEC 17025:2005 ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorujących.

3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

XI. Pozostałe ceny usług, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji umowy naliczane są zgodnie z cennikiem gabinetowym.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Krzysztof Dydyna