Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycinka drzew oraz prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenie miasta i gminy Olesno

Olesno, dn. 16.12.2020 r.

Zapytanie Ofertowe

IX-III.271.22.2020

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna:

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew oraz prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenie miasta i gminy Olesno zgodnie z poniższym wykazem:

Drzewa do wycinki 2021

Zakres prac:

II - cięcia sanitarne i techniczne drzew:

 • dęby - 11 sztuk w Bodzanowicach ul. Polna – c. sanitarne, redukcja koron, skrajnia
 • dęby – 4 sztuki w parku k. straży pożarnej – c. sanitarne
 • redukcja korony robinii akacjowej w parku k. straży pożarnej
 • dęby – 2 sztuki w Borkach Małych, ul. Brodackiego 5 – c. sanitarne + redukcja koron
 • przycięcie drzew (skrajnia + usunięcie posuszu) – Świercze, ul. Studnitza przy posesji nr 24
 • usunięcie suchych wierzb (4 złomy) w Świerczu
 • redukcja korony jesiona w Wojciechowie przy ul. Okrzei
 • dąb – 1 sztuka Publiczne Przedszkole Sowczyce – c. sanitarne, redukcja korony
 • wierzby – 5 sztuk – promenada w Oleśnie
 • wierzby – 2 sztuki ul. Drzymały –Mały Park w Oleśnie
 • klony – 8 sztuk droga wewnętrzna, pomiędzy ul. Studnitza w Świerczu, a ul. Częstochowską w Świerczu.
 • 15 sztuk drzew, ul. Studnitza w Świerczu c. sanitarne, redukcja koron, skrajnia

I – wycinka drzew:

 • 3 sztuki drzew z gatunku olsza czarna o obwodach pni: 225 cm, 190 cm, 210 cm, rosnące w Oleśnie przy ulicy Młyńskiej, na działce nr 1160, obręb Olesno
 • 8 sztuk drzew z gatunku dąb czerwony o obwodach pni: 370 cm, 310 cm, 316 cm, 210 cm, 260 cm, 200 cm, 256 cm, 204 cm, 3 sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny o obwodach pni: 267 cm, 220 cm, 177 cm, rosnące w Starym Oleśnie przy ulicy Kolejowej, na działce nr 9, a.m. 20, obręb Stare Olesno NASADZENIA
 • 1 sztuka drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 212 cm, rosnący na działce nr 2446 w Oleśnie (parking za pocztą)
 • 1 sztuka drzewa z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 140 cm, rosnący na działce nr 30/7, arkusz mapy 4, obręb Świercze
 • 1 sztuka drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 159 cm, rosnąca na działce nr 1764 przy ulicy Krzywej 24 w Oleśnie
 • 2 sztuki drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni: 150 cm, 138 cm, i 1 sztuka drzewa z gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 51 cm, rosnące na działce nr 66 przy ulicy Studnitza w Świerczu
 • 2 sztuki drzew z gatunku wierzba krucha o obwodach pni: 220 cm i 238 cm, rosnące w Świerczu przy ulicy Zapłocie, działka nr 113, arkusz mapy 4, obręb Świercze
 • 2 sztuki drzew z gatunku topola o obwodach pni: 124 cm, 81 cm, rosnące na działce nr 129/1 przy ulicy Okrzei w Wojciechowie
 • 1 sztuka drzewa z gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia: 71 cm, rosnący na działce nr 1758 przy ulicy Drzymały w Oleśnie
 • 1 sztuka drzewa z gatunku czeremcha pospolita o obwodzie pnia: 110 cm, rosnąca na działce nr 2222/2 przy ulicy Konopnickiej w Oleśnie
 • 1 sztuka drzewa z gatunku daglezja zielona o obwodzie pnia: 102 cm, rosnący na działce nr 1614 przy ulicy Pieloka w Oleśnie
 • 2 sztuki drzew z gatunku wierzba krucha o obwodach pni: 98 cm, 95 cm, rosnące na działce nr 79/1, arkusz mapy 2, obręb Stare Olesno
 • 1 sztuka drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 180 cm, rosnąca na działce nr 69, arkusz mapy 6, obręb Łowoszów
 • 1 sztuka drzewa z gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia: 128 cm, rosnący na działce nr 4546/5, obręb Olesno, ul. Konopnickiej
 • 1 sztuka drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 124 cm, rosnąca na działce nr 4548, obręb Olesno, ul. Konopnickiej
 • 15 sztuk drzew z gatunku olsza czarna o obwodach pni: 201 cm, 178 cm, 116 cm, 135 cm, 168 cm, 84 cm, 129 cm, 168 cm, 81 cm, 113 cm, 138 cm, 153 cm, 122 cm, 145 cm i 153 cm, rosnące na działce nr 3396 w Oleśnie ul. Opolska
 • 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna o obwodach pni: 97 cm, 82 cm, 148 cm, 113 cm, 141 cm, i 1 sztuka drzewa z gatunku wierzba iwa o obwodzie pnia 60 cm, rosnące na działce nr 3397/1 w Oleśnie ul. Opolska
 • 1 sztuka drzewa z gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia: 64 cm, rosnący na działce nr 4292, obręb Olesno, ul. Wronczyńska
 • frezowanie 28 sztuk pni pozostałych po wycince drzew na głębokość co najmniej 15 cm poniżej gruntu, uzupełnieniu ziemi w miejscu frezowania pni,

Drzewa, gałęzie pochodzące z wycinki drzew oraz prac pielęgnacyjnych w koronach drzew stanowią własność wykonawcy.

 

KOD CPV: 72.21.14.00–6: Usługi wycinania drzew

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia 28.02.2021 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wycinka drzew”, w terminie do 30.12.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • Złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszelkich koniecznych uprawnień w zakresie wykonania w/w prac.
 • Prace muszą być wykonane profesjonalnie zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
 • Prace należy przeprowadzić  w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami.
 • Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji umowy.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania  niezbędnych uzgodnień  z odpowiednimi służbami w tym w razie konieczności z zarządcą sieci energetycznej i telefonicznej.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa a także do wykonywania prac w pasie drogowym w sposób nie powodujący  kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego.
 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone  osobom trzecim wynikłe podczas  wykonywania prac.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

 1. Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu gdzie przeprowadzana będzie wycinka drzew.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Załączniki:

DOCwykaz osób.doc

DOCformularz ofertowy.doc
 

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna