Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizowanie targów i pobór opłat targowych na targowisku miejskim „Solny Rynek”

Olesno, dnia 21.12.2020 r.

 

Nr IX.IV.271.04.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Organizowanie targów i pobór opłat targowych na targowisku miejskim „Solny Rynek”

 

 

I Zamawiający

 

Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu i na rzecz której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna:

 

II Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest organizowanie targów i pobór opłat targowych na targowisku miejskim „Solny Rynek”. 

Zakres przedmiotu zamówienia:

- organizowanie targów na terenie targowiska „Solny Rynek” w godzinach otwarcia.

- bieżące utrzymanie czystości i porządku polegające na całodziennym usuwaniu i wywożeniu nieczystości z terenu targowiska w godzinach jego funkcjonowania oraz gruntowne uporządkowanie całego terenu po zakończenie każdego dnia działalności;

- odśnieżanie i usuwanie lodu oraz zwalczanie śliskości;

- bieżące utrzymywanie i pielęgnacja zieleni znajdującej się w obrębie targowiska;

- pobieranie opłat targowych na przeznaczonych do tego miejscach wg stawek:

a) przy sprzedaży ze stoiska lub straganu przenośnego – 16.50 zł

b) przy sprzedaży z ręki, torby, kosza itp. – 3,00 zł

oraz Zarządzenia Nr 58/2006 Burmistrza Olesna z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia opłat eksploatacyjnych na targowisku „Solny Rynek” a także zgodnie z  Uchwałą Nr XXXVIII/313/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 października 2013 roku w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego.

- wydawanie klientom za pobrane opłaty targowe kwitów targowych lub zapewnienie innej formy potwierdzenia zapłaty za korzystanie z targowiska umożliwiające rozliczenie się z Zamawiającym. Koszt zakupu biletów opłat targowych obciąża Gminę Olesno;

- rozliczenie finansowe pobranych opłat targowych z Zamawiającym poprzez pełną wpłatę do kasy Urzędu Miejskiego pobranych opłat trzy razy w miesiącu (dekadowo). Zapłata za dokonane inkaso opłaty targowej następuje po przedłożeniu przez Oferenta stosownego rachunku po zakończeniu miesiąca. Termin płatności za przedłożone faktury dokonywany będzie przelewem w terminie do 30 dni.

- ponoszenie bieżących kosztów eksploatacyjnych i remontowych, (łącznie z szaletami miejskimi), bez obciążeń publiczno-prawnych w tym podatku od nieruchomości;

- udostępnianie i utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym szaletów miejskich w okresach V-X w następujących godzinach 600-2100, XI-IV w następujących godzinach 600-1700, a także w trakcie imprez odbywających się na amfiteatrze i placu festynowym ( w tym bieżące wyposażenie w podstawowe środki higieny i czystości). Wykonawca w ramach tych czynności będzie również otrzymywał wynagrodzenie prowizyjne, którego wysokość zostanie określona w niniejszym zapytaniu.

- nieodpłatne udostępnianie terenu targowiska w okresie uroczystości o charakterze regionalnym
w tym m.in. Dni Olesna, pokazy i festyny stowarzyszeń lokalnych, oraz imprez związanych
z uroczystymi obchodami świąt kościelnych i państwowych

Wartość pobranych opłat od osób handlujących na targowisku w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 86,854.90 złotych

 

Słownik CPV: 79941000-2 Usługi pobierania opłat

 

III Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia 01.01.2021 r. – 31.12.2023 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 29.12.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pok. 114 Mała Sala Narad.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

 

Do oferty należy złożyć, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria oceny oferty

 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich złotych cyfrowo netto i brutto.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i nie podlega waloryzacji w trakcie trwania umowy, również w sytuacji jeżeli zmienią się opłaty jednostkowe określone w formularzu ofertowym.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów.

Kryteria oceny ofert:  

– cena za pobór opłaty targowej dziennej                                          – 70 %

– cena za pobór opłaty za rezerwację                                                – 10 %

– cena za pobór opłaty za wjazd na płytę targowiska                                    – 10 %

– cena za pobór opłat związanych z korzystaniem z szalet miejskich           – 10 %

Sposób oceniania ofert w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(n : w) x a x 100 pkt– gdzie:

n          –          najniższa wartość punktowa z zaoferowanych,

w         –          wartość punktowa z badanej oferty,

a          –          znaczenie wagi (odpowiednio 70%,10%,10%,10%)

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny.

 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy. W umowie muszą się znaleźć zapisy będące treścią niniejszego postępowania.

 

XI. Dodatkowe informacje

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest Leszek Skorupa – pok. 102 tel. 34/ 3509164; 34 / 350 78 41-44 wew. 314 w godz. 07.30-15.00;

Zamawiający przyjmuje wszelkie zapytania w formie pisemnej w godzinach urzędowania, faksem oraz drogą elektroniczną (nr faksu oraz adres poczty elektronicznej tak jak w pkt. 1.1)

Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

Zaleca się, wszystkim biorącym udział w postępowaniu dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.

 

XII Załączniki

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (41,00KB)
 

 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

 

Agnieszka Rosół