Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Nr Z.III.6220.3.2012 z dnia 21.12.2020 w sprawie zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "budowy wytwórni mas bitumicznych o wydajności do 30 Mg/h" na dz. ewid. nr 7/15 obręb Stare Olesno

Olesno, dnia 21 grudnia 2020 roku

Z.III.6220.3.2012

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Olesna, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Trzaskowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TOMBUD  dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 30 Mg/h”, zlokalizowanego w Starym Oleśnie przy ulicy Kolejowej, obejmującego działkę o nr ewid. 7/15 k.m. 20 poprzez podanie do publicznej wiadomości,

zawiadamia wszystkich zainteresowanych:

  1. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy wyłożoną do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 34 350 91 61);
  2. o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania, w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@olesno.pl;
  3. organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Olesna.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 30 dni.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 30 dni od dnia podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                              Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                               Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,
                                                                                                          Rolnictwa i Ochrony Środowiska
                                                                                                                  Krzysztof Dydyna

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Stare Olesno i Wojciechów,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.