Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup systemu do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS w ochronie przyrody

Ogłoszenie nr 771972-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.
 

Gmina Olesna: Zakup systemu do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS w ochronie przyrody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pod nazwą „Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim”,O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup systemu do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS w ochronie przyrody
Numer referencyjny: IX.271.19.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup systemu do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS w ochronie przyrody, w ramach projektu pn. „Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej. 3.2 Zamówienie prowadzone jest w dwóch częściach obejmujących odpowiednio: Cześć 1.: zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS wraz z zakupem wymaganego sprzętu, Część 2.: przeprowadzenie szkolenia z zakresu wykorzystania systemów GIS w ochronie przyrody. 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 8. do niniejszej SIWZ. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. Przez rozwiązanie równoważne należy rozumieć takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii, funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły, podział na modułu, nazwy modułów, itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.8 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.9 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.10 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.11 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 72268000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
48000000-8
72212000-4
72240000-9
72230000-6
72263000-6
72267000-4
80533100-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.08.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: dla części 1.: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej: a) dwa zamówienia, których przedmiotem było wdrożenie systemów informacji przestrzennej wraz z ich integracją z systemami dziedzinowymi, co najmniej w zakresie możliwości wymiany i publikacji danych z rejestrów publicznych, oraz b) dwa zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde zamówienie, których przedmiotem było wdrożenie geoportalu dostępnego w sieci Internet, przy czym co najmniej jedno zamówienie obejmowało:  dostęp do usług danych przestrzennych zgodnych ze standardami WMS, WMTS i WFS,  dostawę serwera, na którym posadowiony został ww. system. dla części 2.: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem było przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania i administrowania systemami informacji przestrzennej o wartości co najmniej 10 000,00 zł netto (dziesięć tysięcy złotych) każde zamówienie. UWAGA (dla części 1. i 2.): dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP tej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. dla części 1.: 2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj. co najmniej: a) kierownikiem zespołu Wykonawcy spełniającym następujące wymagania: • posiada aktualny certyfikat potwierdzający znajomość metodyki zarządzania projektami, np. PRINCE2 Foundation lub równoważny, np. certyfikat APMG AgilePM Foundation, certyfikat Project Management Institute (PMI) co najmniej na poziomie CAPM (Certified Associate in Project Management) lub certyfikat International Project Management Association (IPMA) co najmniej na Poziomie D (Certified Project Management Associate), • posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu projektami obejmującymi budowę lub rozbudowę systemów informatycznych oraz ich wdrożenie, • kierował co najmniej 2 projektami obejmującymi budowę lub rozbudowę systemów informatycznych służących do świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz ich wdrożenie; b) dwoma specjalistami ds. systemów informacji przestrzennej spełniającymi następujące wymagania: posiadanie przez każdego specjalistę min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w projektach polegających na wdrożeniach systemów informacji przestrzennej oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach ww. systemów; c) dwoma specjalistami ds. systemów informatycznych spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na wdrożeniach systemów w architekturze wielowarstwowej oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach systemów informatycznych w architekturze wielowarstwowej; d) jednym testerem spełniającym następujące wymagania: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na testowaniu systemów informacji przestrzennej, brał udział w co najmniej 2 projektach obejmujących budowę lub rozbudowę systemów informacji przestrzennej oraz ich wdrożenie oraz posiada certyfikat ISTQB lub ISEB na poziomie co najmniej podstawowym lub równoważny; e) jednym specjalistą ds. wsparcia technicznego spełniającym następujące wymagania: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na świadczeniu wsparcia technicznego systemów informatycznych (oprogramowania), brał udział w co najmniej 2 projektach dotyczących wsparcia technicznego systemów informatycznych (oprogramowania). dla części 2.: 2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj. co najmniej: a) trenerem, spełniającym następujące wymagania: min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu użytkowania i administracji systemami informatycznymi (oprogramowaniem) oraz przeprowadził w tym czasie co najmniej szkolenia z zakresu użytkowania i administrowania systemami informacji przestrzennej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zawarty w Załączniku nr 5. do niniejszej SIWZ); b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem zawarty w Załączniku nr 6. do niniejszej SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią Załącznika nr 4. do niniejszej SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie gwarancji i asysty technicznej 40,00
zwiększenie liczby dni szkolenia 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określone w siwz
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.01.2021, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Cześć 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS wraz z zakupem wymaganego sprzętu,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72268000-1, 48000000-8, 72212000-4, 72240000-9, 72230000-6, 72267000-4, 72263000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.08.2021
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie gwarancji i asysty technicznej 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Część nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie szkolenia z zakresu wykorzystania systemów GIS w ochronie przyrody.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72268000-1, 80533100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.08.2021
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
zwiększenie liczby dni szkolenia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

DOCXsiwz-zal9-projekt-umowy-czesc2.docx (56,61KB)
DOCXsiwz-zal9-projekt-umowy-czesc1.docx (76,87KB)
DOCXsiwz-zal8-sopz.docx (100,76KB)
DOCsiwz-zal7-zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-niezbednych-zasobow.doc (67,00KB)
DOCsiwz-zal6-wykaz-osob.doc (59,00KB)
DOCsiwz-zal5-wykaz-dostaw.doc (48,50KB)
DOCsiwz-zal4-oswiadczenie-dotyczace-grupy-kapitalowej.doc (50,00KB)
DOCXsiwz-zal3-oswiadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.docx (36,62KB)
DOCXsiwz-zal2-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.docx (34,61KB)
DOCsiwz-zal1-formularz-ofertowy.doc (73,50KB)
PDFsiwz.pdf (540,33KB)
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 30.12.2020 r.

Nr IX.271.19.2020

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: Zakup systemu do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS w ochronie przyrody

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie.

 

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany został siwz-zal9-projekt-umowy-czesc2. Załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załączniki pozostają bez zmian.

 

DOCXsiwz-zal9-projekt-umowy-czesc2.docx (54,15KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 08.01.2021 r.

Nr IX.271.19.2021

 

Dotyczy postępowania pn.: Zakup systemu do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS w ochronie przyrody

 

W związku z  pytaniami dotyczącymi SIWZ Zamawiający informuje co następuje.

Pytanie 1.:

W §5 ust.5.1 pkt 2) SIWZ dla części 1 określone są następujące wymagania:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej:

a) dwa zamówienia, których przedmiotem było wdrożenie systemów informacji przestrzennej wraz z ich integracją z systemami dziedzinowymi, co najmniej w zakresie możliwości wymiany i publikacji danych z rejestrów publicznych,

oraz

b) dwa zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde zamówienie, których przedmiotem było wdrożenie geoportalu dostępnego w sieci Internet, przy czym co najmniej jedno zamówienie obejmowało:

- dostęp do usług danych przestrzennych zgodnych ze standardami WMS, WMTS i WFS,

- dostawę serwera, na którym posadowiony został ww. System

 

Czy w związku z tym Zamawiający wymaga przynajmniej 4 realizacji GIS w tym 2 o wartości co najmniej 50 000 zł netto? Czy realizacje z podpunktów a) i b) mogą się powtarzać?

Odpowiedź 1.:

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania z podpunktów a) i b) są rozłączne i na ich spełnienie mogą zostać przedstawione potwierdzenia należytej realizacji dotyczące tych samych zamówień, pod warunkiem, że zamówienia te spełniają łącznie oba wymagania. Niemniej jednak, do każdego z podpunktów muszą zostać przedstawione potwierdzenia należytej realizacji co najmniej dwóch różnych zamówień.

Pytanie 2.:

Czy w wykazie potencjału osobowego określonego w §5 ust.5.1 pkt 2) SIWZ dla części 1:

2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj. co najmniej...

 

zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba spełniała warunki określone dla dwóch lub więcej różnych specjalistów czy Zamawiający wymaga 7 różnych osób?

Odpowiedź 2.:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza łączenia kilku ról projektowych przez jedną osobę.

Pytanie 3.:

Prosimy o zmianę Zasady oceny ofert wg kryterium „Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej” dla części 1 zamówienia określoną w §13 ust.13.1. SIWZ. Obecnie Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia „dożywotniej” (bezterminowej) gwarancji i asysty technicznej, za co przyznawana jest maksymalna ilość punktów. Określenie bezterminowej gwarancji nie jest miarodajne. Dożywotnia gwarancja może oznaczać 100 lat lub 1 rok w zależności od długości funkcjonowania firmy. Nie jest też określony sposób wyliczenia punktacji oferentów, którzy zadeklarują inny niż „dożywotni” okres gwarancji w momencie, gdy przynajmniej jedna oferta będzie zawierała gwarancję bezterminową. Samo umożliwienie długiej gwarancji, jak i zobowiązanie wykonawcy jest fikcją, a wydawane środki, oczywiście zawsze wyższe niż gdyby takiego utopijnego wymagania nie było, będą po prostu zmarnotrawione. W przypadkach gdzie Zamawiający akceptuje nienaturalne okresy gwarancji, często po prostu przepłaca, a innymi słowy działała na szkodę jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym prosimy o zdefiniowanie maksymalnej długości wydłużenia gwarancji i asysty technicznej, za którą Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium.

Odpowiedź 3.:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy SIWZ w ten sposób, że:

 1. w §13, pkt. 13.1. skreśla słowa:

„lub

WGiA = 40,00 – jeśli zadeklarowano gwarancję i asystę techniczną dożywotnią (bezterminową).”

 1. w §13, pkt. 13.1., tabela 3. słowa:

 

Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej

Oznacza przedłużenie gwarancji o kolejny rok powyżej minimalnego wymaganego okresu jaki został wpisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8. do SIWZ. Wydłużenie gwarancji jest traktowane jako całość dla wszystkich wymienionych modułów Systemu Informatycznego.

 

zastępuje słowami:

Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej

Oznacza przedłużenie gwarancji o kolejny rok powyżej minimalnego wymaganego okresu jaki został wpisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8. do SIWZ. Wydłużenie gwarancji jest traktowane jako całość dla wszystkich wymienionych modułów Systemu Informatycznego. W przypadku wskazania przedłużenia gwarancji i asysty technicznej o okres przekraczający 10 lat, zamawiający przyjmie do oceny wydłużenie o okres10 lat (WGiAb = 10 oraz WGiAmax = 10).

Pytanie 4.:

W SIWZ – zał. 1 – formularz ofertowy Zamawiający wymaga, aby do oferty zostały dołączone dokumenty zgodnie z zapisem:

"Do niniejszej oferty załączamy następujące dokumenty:

 1. Wykaz funkcjonalności oferowanych systemów
 2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
 4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeśli dotyczy);
 5. Zestaw testowy;
 6. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)."

Po analizie SIWZ, chcielibyśmy zauważyć, że Zamawiający w dokumentacji przetargowej nie przedstawił: wykazu wymaganych funkcjonalności oferowanych systemów (1) oraz regulaminu demonstracji dla zestawu testowego (5), które to Wykonawca ma załączyć wraz z ofertą.

Wiemy, że są to bardzo ważne narzędzia dla Zamawiającego, które pozwolą na wybór najlepszej oferty.

Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji.

Odpowiedź 4.:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy SIWZ w ten sposób, że w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1. do SIWZ słowa:

"Do niniejszej oferty załączamy następujące dokumenty:

 1. Wykaz funkcjonalności oferowanych systemów
 2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
 4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeśli dotyczy);
 5. Zestaw testowy;
 6. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)."

zastępuje słowami:

"Do niniejszej oferty załączamy następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
 3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeśli dotyczy);
 4. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)."

Pytanie 5.:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby elementy wdrożone w ramach niniejszego zamówienia (aplikacje GIS i opracowane dane przestrzenne) były w pełni zintegrowane z aktualnym System Informacji Przestrzennej gminy Olesno do zarządzania terenami inwestycyjnymi i Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, które to zostały wdrożone w ramach projektu sfinansowanego w ramach środków unijnych pt. „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”? Głównym założeniem projektu jest wymiana danych i utworzenie jednego, spójnego Systemu Informacji Przestrzennej dla wszystkich Mieszkańców, Pracowników i Interesantów Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Odpowiedź 5.:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem SOPZ zawartym w rozdziale 2.4 Posiadane oprogramowanie: „Zamawiający wymaga, żeby system informacji przestrzennej dostarczany w ramach niniejszego postępowania był kompatybilny z wdrażanym obecnie geoportalem w zakresie dwustronnego przekazywania informacji, z wykorzystaniem powszechnie stosowanych standardów wymiany danych przestrzennych i opisowych.” Zamawiający nie ogranicza tym samym konkurencji i nie wymaga pełnej integracji z aktualnym System Informacji Przestrzennej gminy Olesno do zarządzania terenami inwestycyjnymi i Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego”. Jednocześnie Zamawiający zaprzecza stwierdzeniu, że: „Głównym założeniem projektu jest wymiana danych i utworzenie jednego, spójnego Systemu Informacji Przestrzennej dla wszystkich Mieszkańców, Pracowników i Interesantów Urzędu Miejskiego w Oleśnie”.

Pytanie 6.:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tych samych zamówień/usług w Wykazie dostaw i usług dla Części 1 i Części 2 przedmiotu Zamówienia, jeżeli spełniają one wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu obu części?

Odpowiedź 6.:

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania dot. dwóch części zamówienia są rozłączne i na ich spełnienie mogą zostać przedstawione potwierdzenia należytej realizacji dotyczące tych samych zamówień, pod warunkiem, że zamówienia te spełniają łącznie oba wymagania. W szczególności wymagania kwotowe podlegają sumowaniu i do spełniania wymagań na obie części zamówienia można przedstawić na przykład zamówienie polegające na dostawie systemu GIS (spełniającego wskazane warunki) i przeprowadzenie szkoleń o łącznej wartości co najmniej 60.000,00 zł netto, z czego dostawa systemu musiała mieć wartość co najmniej 50.000,00 zł netto, a szkolenia – co najmniej 10.000,00 zł netto.

Pytanie 7.:

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do zewnętrznego geoportalu wdrożone w ramach projektu sfinansowanego w ramach środków unijnych pt. „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” w celu zasilenia go danymi z wewnętrznego geoportalu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia?

Odpowiedź 7.:

Zamawiający wyjaśnia, że zasilenie zewnętrznego geoportalu wdrożonego w ramach projektu „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie 8.:

Zwracam się z pytaniem dot. części 2 zamówienia.

Zamawiający w OPZ wskazuje, że minimalnie w szkoleniu może uczestniczyć 4 osoby. Liczba ta może ulec zmianie, do 6 osób.

W formularzu ofertowym Wykonawca oferuje wartość całkowitą wynagrodzenia wykonawcy, niezależnie od liczby uczestników szkolenia.

Pragniemy podkreślić, że powszechną i zazwyczaj stosowaną praktyką w sporządzaniu wyceny usług szkoleniowych jest określanie ceny jednostkowej za 1 uczestnika. A następnie cena jednostkowa jest mnożona przez ostateczną liczbę uczestników szkolenia. W opinii Wykonawcy, wynagrodzenie za tę część powinno być uzależnione od faktycznie przeszkolonych uczestników.

Uprzejmie prosimy o rozważenie wprowadzenia niniejszej zmiany.

Odpowiedź 8.:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ i pozostawia je bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 08.01.2021 r.

Nr IX.271.19.2020

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

            Dotyczy postępowania pn.: Zakup systemu do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS w ochronie przyrody.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest:

lub

WGiA = 40,00 – jeśli zadeklarowano gwarancję i asystę techniczną dożywotnią (bezterminową).

 

Gdzie:

Kryterium oceny - definicje 1.2

WGiA

Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „wydłużenie gwarancji i asysty technicznej”

WGiAmax

Najdłuższy dodatkowy okres wydłużenia gwarancji i asysty spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

WGiAb

Dodatkowy okres wydłużenia gwarancji i asysty technicznej badanej oferty powyżej okresu wymaganego

Wydłużenie gwarancji
i asysty technicznej

Oznacza przedłużenie gwarancji o kolejny rok powyżej minimalnego wymaganego okresu jaki został wpisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8. do SIWZ. Wydłużenie gwarancji jest traktowane jako całość dla wszystkich wymienionych modułów Systemu Informatycznego.

 

 

Ma być:

 

Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej

Oznacza przedłużenie gwarancji o kolejny rok powyżej minimalnego wymaganego okresu jaki został wpisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8. do SIWZ. Wydłużenie gwarancji jest traktowane jako całość dla wszystkich wymienionych modułów Systemu Informatycznego. W przypadku wskazania przedłużenia gwarancji i asysty technicznej o okres przekraczający 10 lat, zamawiający przyjmie do oceny wydłużenie o okres10 lat (WGiAb = 10 oraz WGiAmax = 10).

 

Jest:

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz. 9:30 dnia 11.01.2021 r.

 

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 11.01.2021 r.
 3. Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.
 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej  stronie internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/ (zakładka Zamówienia Publiczne) informacje dotyczące:
 • kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 • ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Ma być:

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz. 9:30 dnia 15.01.2021 r.

 

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 15.01.2021 r.
 3. Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.
 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej  stronie internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/ (zakładka Zamówienia Publiczne) informacje dotyczące:
 • kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 • ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany został załącznik nr 1 do siwz – formularz ofertowy. Załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załączniki pozostają bez zmian.

DOCsiwz-zal1-formularz-ofertowy(popr).doc (73,50KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 540398331-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 771972-N-2020
Data: 28/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 11.01.2021, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15.01.2021, godzina: 09:30,

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

    Olesno, dn. 15.01.2021 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 15.01.2021 r. w siedzibie Zamawiającego (Mała Sala Narad – pok. 114 ) o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn.: Zakup systemu do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS w ochronie przyrody

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 103.320,00 złotych brutto, w tym:

Zadanie częściowe 1: 86.100,00 zł

Zadanie częściowe nr 2: 17.220,00 zł

 

Zadanie częściowe nr 1:

Złożono 4 oferty (nazwa wykonawcy, cena, wydłużenie gwarancji i asysty technicznej, funkcjonalność systemu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa (brutto)

Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej

(miesiące)

1

OPEGIEKA sp. z o.o.

82-300 Elbląg, ul. Tysiąclecia 11

655.590,00

180

2

HyperView sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44B/403

63.960,00

120

3

EnviroSolutions sp. z o.o.

05-505 Wola Prażmowska, ul. Główna 74

135.300,00

120

4

NetGis sp. z o.o.

45-839 Opole, ul. Technologiczna 2

108.240,00

120

 

Zadanie częściowe nr 2:

Złożono 6 ofert (nazwa wykonawcy, cena, wydłużenie gwarancji i asysty technicznej, funkcjonalność systemu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa (brutto)

Zwiększenie liczby dni szkolenia

1

GIS Support sp. z o.o.

20-607 Lublin, ul. Konrada Wallenroda 2F

9.850,00

1

2

SmallGIS Antoni Łabaj

30-415 Kraków, ul. Obrońców Helu 21

9.000,00

1

3

OPEGIEKA sp. z o.o.

82-300 Elbląg, ul. Tysiąclecia 11

18.204,00

0

4

HyperView sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Chorzowka 44B/403

15.500,00

6

5

EnviroSolutions sp. z o.o.

05-505 Wola Prażmowska, ul. Główna 74

10.000,00

0

6

NetGis sp. z o.o.

45-839 Opole, ul. Technologiczna 2

5.000,00

6

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności.       

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn.  12.02.2021 r.

 

Nr IX.271.19.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna:

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Zakup systemu do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS w ochronie przyrody

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 1:

HyperView sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44B/403

 

Zadanie częściowe nr 2:

SmallGIS Antoni Łabaj, 30-415 Kraków, ul. Obrońców Helu 21

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej (40%)

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (przyznane punkty)

 

Zadanie częściowe nr 1:

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

 

Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej

 

Suma

 

1

OPEGIEKA sp. z o.o.

82-300 Elbląg, ul. Tysiąclecia 11

5,85

40

45,85

2

HyperView sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44B/403

60

40

100

3

EnviroSolutions sp. z o.o.

05-505 Wola Prażmowska, ul. Główna 74

28,36

40

68,36

4

NetGis sp. z o.o.

45-839 Opole, ul. Technologiczna 2

35,45

40

75,45

 

Zadanie częściowe nr 2:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Zwiększenie liczby dni szkolenia

Suma

1

GIS Support sp. z o.o.

20-607 Lublin, ul. Konrada Wallenroda 2F

54,82

20

74,82

2

SmallGIS Antoni Łabaj

30-415 Kraków, ul. Obrońców Helu 21

60

20

80

3

OPEGIEKA sp. z o.o.

82-300 Elbląg, ul. Tysiąclecia 11

29,66

16

45,66

4

HyperView sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Chorzowka 44B/403

34,89

40

74,89

5

EnviroSolutions sp. z o.o.

05-505 Wola Prażmowska, ul. Główna 74

54

16

70

6

Rażąco niska cena - oferta odrzucona

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 510424223-N-2021 z dnia 23.03.2021 r.

Gmina Olesna: Zakup systemu do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS w ochronie przyrody

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pod nazwą „Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 771972-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540398331-N-2021

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup systemu do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS w ochronie przyrody

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Nr IX.271.19.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup systemu do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS w ochronie przyrody, w ramach projektu pn. „Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej. 3.2 Zamówienie prowadzone jest w dwóch częściach obejmujących odpowiednio: Cześć 1.: zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS wraz z zakupem wymaganego sprzętu, Część 2.: przeprowadzenie szkolenia z zakresu wykorzystania systemów GIS w ochronie przyrody. 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 8. do niniejszej SIWZ. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. Przez rozwiązanie równoważne należy rozumieć takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii, funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły, podział na modułu, nazwy modułów, itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.8 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.9 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.10 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.11 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 72268000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 72212000-4, 72240000-9, 72230000-6, 72263000-6, 72267000-4, 80533100-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Cześć 1

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 70000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: HyperView sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@hyperview-gl.pl
Adres pocztowy: 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44B/403
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 63960.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63960.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 655590.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Część 2

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 14000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: SmallGIS Antoni Łabaj
Email wykonawcy: zamowienia@smallgis.pl
Adres pocztowy: 30-415 Kraków, ul. Obrońców Helu 21
Kod pocztowy: 30-415
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18204.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki