Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-12-29 o godz. 12:17:50, a zakończono o godz. 13:39:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Piotr Gręda
 3. Grzegorz Biernacki
 4. Andrzej Kochański
 5. Irena Hadasik
 6. Marek Leśniak
 7. Łukasz Czołkos
 8. Klaudiusz Małek
 9. Jan Bonk
 10. Edeltrauda Zug
 11. Henryk Kucharczyk

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:17:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XXXIII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 11 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni byli Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński oraz Artur Paluch.

2. Przedstawienie porządku obrad. (12:18:00)

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk przedstawił porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2021 r. (zał. nr 1)

a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b)  odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
o projekcie uchwały budżetowej;

c)  odczytanie opinii i wniosków Komisji przez jej Przewodniczących lub Zastępców,

d)  przedstawienie stanowiska Burmistrza Olesna do opinii i wniosków poszczególnych Komisji,

e)   dyskusja nad wnioskami Komisji,

f)   głosowanie każdego wniosku osobno,

g)   głosowanie całej uchwały budżetowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 3)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 4)
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

Do przedstawionego porządku nie wniesiono uwag.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:20:00)

Przewodniczący Henryk Kucharczyk zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był do wglądu w Biurze Rady. Do przedłożonej propozycji nie było uwag.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:21:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Pani Edeltrauda Zug Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poinformowała, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 7 grudnia. Tematem posiedzenia było zakończenie kontroli wyników przetargów oraz realizacji zadań w 2020 r. Dla zainteresowanych protokół z kontroli do wglądu w Biurze Rady. Natomiast na posiedzeniu w dniu 28 października członkowie Komisji złożyli wnioski do budżetu gminy na 2021 rok, które zostaną przedstawione w punkcie dotyczącym uchwalania budżetu.

Kolejno sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie  międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 21 grudnia. Tematem posiedzenia była analiza wpływu podatku PIT i CIT pod kątem rozwoju gminy. Analiza ilości podmiotów gospodarczych na terenie gminy Olesno oraz skali bezrobocia oraz analiza materiałów sesyjnych. Jeżeli chodzi o wpływy z podatków to w przypadku podatku PIT zanotowaliśmy spadek w wysokości 15% w stosunku do zakładanego planu lepsza sytuacja jest w przypadku podatku CIT gdzie spadek wyniósł 6% wynika z tego, że tarcza pomaga i sytuacja nie jest aż tak tragiczna jak zakładaliśmy na początku roku. Dobrą sytuację mamy też jeżeli chodzi o poziom bezrobocia w gminie Olesno, który w najlepszym momencie  wyniósł 2,26 % natomiast w najgorszym wyniósł 2,77 % czyli sytuacja pogorszyła się tylko o pól punktu procentowego. Pozytywną informacja jest, że w bieżącym roku wzrosła liczba podmiotów gospodarczych o 37. Komisja zapoznała się z materiałami sesyjnymi, które zaopiniowała pozytywnie  ponadto komisja zapoznała się z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu co do przedłożonego projektu budżetu na 2021 rok.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Marek Leśniak Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 15 grudnia. Podczas posiedzenia komisja przeanalizowała jeden wniosek mieszkaniowy, który został zaopiniowany pozytywnie. Komisja zawnioskowała o montaż znaków drogowych wyznaczających pierwszeństwo przejazdu przy przejeździe kolejowym na ulicy Zdroje w Oleśnie. Ponadto Komisja wypracowała  wnioski do budżetu, które przedstawię przy procedurze uchwalania budżetu. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do przedstawionego projektu uchwały budżetowej.

Jako ostatni sprawozdanie złożył Pan Jan Jaskulski Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym 1 posiedzenie w dniu 17 grudnia. W posiedzeniu Komisji oprócz radnych uczestniczyła Pani Aneta Sitna Skarbnik Gminy oraz Pan Krzysztof Dydyna  Kierownik Wydziału Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Głównym celem posiedzenia było zaopiniowanie wniosków poszczególnych komisji do budżetu gminy na 2021 rok. Szczegółowych informacji do projektu budżetu udzieliła Pani Aneta Sitna, zapoznano się z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej. Komisja swoją opinię co do złożonych wniosków przedstawi w punkcie dotyczącym uchwalania budżetu. Oceniając realnie stan finansów i propozycje ujęte w przedstawionym projekcie budżetu na 2021 rok Komisja Finansów oraz Komisja Gospodarcza nie zgłosiły dodatkowych wniosków do projektu budżetu.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:28:00)

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Przewodniczący Rady Pan Henryk Kucharczyk, który poinformował o pismach jakie wpłynęły do Biura Rady.

 • 10.12.2020 Od: Burmistrz Olesna – autopoprawka do projektu budżetu gminy Olesno na 2021 rok
 • 11.12.2020 Od: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu – opinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 • 11.12.2020 Od: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu – opinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.
 • 11.12.2020 Od: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu – opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.
 • 14.12.2020 Od: Firma Muzyczna Magnum – prośba o zwolnienie z podatku od nieruchomości od lipca 2020 do grudnia 2020.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:29:00)

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki.

Na sesjach w dniach 4, 18, 22 grudnia 2020 r.  Rada Miejska w Oleśnie podjęła 9 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

247

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.

w trakcie realizacji

248

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w trakcie realizacji

249

w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Olesno.

wykonana

250

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na terenie Miasta Olesna.

w trakcie realizacji

251

w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Olesno”.

wykonana

252

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie”, planowanego do realizacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

wykonana

253

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.

w trakcie realizacji

254

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w trakcie realizacji

255

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno

w trakcie realizacji

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

103

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie zarządzonych na dzień 14 lutego 2021 r.

 

104

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

105

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

106

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie

107

w sprawie zasad obiegu korespondencji i dokumentów przy wykorzystaniu systemu elektronicznego IntraDok w Urzędzie Miejskim w Oleśnie

108

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

109

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

110

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie

111

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów

112

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

113

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 56.2003 z dnia 20.10.2003

114

w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Oleśnie

115

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie zarządzonych na dzień 14 lutego 2021 r.

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

 

06.12.2020

 • Olesno było gospodarzem i współorganizatorem Mistrzostw Polski w maratonie kobiet i mężczyzn podczas którego wręczałem medale zwycięzcom maratonu. Wydarzenie odbyło się na oleskim stadionie sportowym a trasa dystansu liczyła 42,195 km i biegła przez ulice osiedla Walce, Wachów i Wachowice.

07.12.2020

 • odbyłem spotkanie z Panią Marleną Szulc Kierownikiem OPS w Oleśnie oraz Panią Marią Mitrengą Przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów w Oleśnie na ręce której przekazano zestawy domowe do ochrony osobistej przeciw Covid- 19, które trafią do oleskich Seniorów, w ramach projektu „Opolskie przeciw Covid-19”.

08.12.2020

 • zorganizowałem uroczyste włączenie iluminacji świątecznej miasta na oleskim rynku połączone ze złożeniem kwiatów pod kolumną maryjną.

09.12.2020

 • udzieliłem wywiadu dla Radia Opole w audycji Loża Radiowa na temat Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej oraz budżecie Olesna na 2021 rok.

11.12.2020

 • odbyłem spotkanie z przedstawicielami OKS Olesno w sprawie współpracy. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim.

10.12.2020

 • udzieliłem wywiadu dla Radia Doxa na temat sytuacji epidemiologicznej oraz o największej od lat gminnej inwestycji – modernizacji oczyszczalni ścieków.

14.12.2020

 • odbyłem przedświąteczne spotkanie z Biskupem Opolskim Andrzejem Czają, które odbyło się w Opolu.

15.12.2020

 • odbyłem spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa Olesno z Panem Krzysztofem Bojarskim przedstawicielem Ministerstwa Środowiska i Klimatu w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej działek przeznaczonych do eksploatacji kopaliny przez Gminę Olesno. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Nadleśnictwa Lubliniec, Olesno oraz RDLP w Katowicach.

17.12.2020

 • gościłem w Urzędzie Miejskim w Oleśnie Harcerzy z 3 Szczepu "Feniks" im. hm. Natalii Jasińskiej w Oleśnie z Betlejemskim Światłem Pokoju.

21.12.2020

 • uczestniczyłem w konferencji prasowej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim podczas której nastąpiło podpisanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”

22.12.2020

 • uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego, którego organizatorem był Urząd Miejski w Kluczborku.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:41:00)

W okresie międzysesyjnym do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2021 r. (zał. nr 1) (12:41:00)

       a. odczytanie projektu uchwały budżetowej, (12:41:00)

Wiceprzewodniczący Rady Pan Andrzej Kochański odczytał projekt uchwały budżetowej.

       b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, o projekcie uchwały budżetowej, (12:51:00)

Wiceprzewodniczący Rady Klaudiusz Małek odczytał Uchwałę Nr 423/2020 z dnia 11 grudnia 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.

       c. odczytanie opinii i wniosków Komisji przez jej Przewodniczących lub Zastępców, (13:00:00)

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

 • wniosek o przeprowadzenie gruntownego remontu nawierzchni ul. Prusa,
 • remont drogi oraz zrobienie oświetlenia na ul. Sosnowej w Bodzanowicach,
 • dokończenie remontudrogi na ul. Kościelnej (Pustkowie) w Bodzanowicach do posesji nr 55,
 • remont łącznika na ul. Piaski w Bodzanowicach od posesji nr 2 do posesji nr 7,
 • budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Boroszowie w kierunku Biskupic,
 • dokończenie oświetlenia ulicy Borki w Wojciechowie,
 • modernizacja ul. Piaskowej w Wojciechowie (III etap).

Komisja Gospodarcza, Infrastruktury, Urbanistyki i Ochrony Środowiska nie zgłosiła dodatkowych wniosków biorąc pod uwagę trudny rok oraz fakt, że część wniosków planowanych do złożenia znalazła się w projekcie budżetu.

Wnioski Komisji Polityki Społecznej:

 • remont w postaci wykonania hydroizolacji w Wiejskim Centrum Kultury w Starym Oleśnie – zadanie wykonać w ramach ewentualnych oszczędności oraz środków bieżących,
 • montaż progów zwalniających w pasie drogowym ul. Zdroje w Oleśnie – zadanie wykonać w ramach ewentualnych oszczędności oraz środków bieżących,
 • opracowanie dokumentacji technicznej w celu wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Paulinki w Oleśnie – zadanie wykonać w ramach ewentualnych oszczędności oraz środków bieżących oraz 50 % dofinansowania z nadleśnictwa Lubliniec,
 • ujęcie w ramach 50% dotacji wykonania odcinka ul. Kierocie w Borkach Wielkich –zadanie wykonać w ramach ewentualnych oszczędności oraz środków bieżących,
 • budowa wielofunkcyjnego boiska przy PSP Nr 3 w Oleśnie – zadanie wykonać w ramach ewentualnych oszczędności oraz 50% dofinansowania z Ministerstwa Sportu.

Jan Jaskulski Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu: Komisja miała trudne zadanie ponieważ wniosków złożonych przez poszczególne komisję trochę było. Po wstępnej selekcji dwa z tych wniosków złożonych przez Komisję Rewizyjną mianowicie dokończenie drogi na ul. Kościelnej (Pustkowie) w Bodzanowicach do posesji nr 55 wniosek jest ujęty w projekcie budżetu natomiast wniosek dotyczący dokończenie oświetlenia ulicy Borki w Wojciechowie jest w trakcie realizacji. Po wnikliwej analizie członkowie komisji uznali, że wszystkie złożone wnioski są zasadne jednak ze względu na brak możliwości umieszczenia ich w przedłożonym przez Burmistrza Olesna projekcie budżetu na 2021 rok, który jak wiemy otrzymał pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej Komisja wyraża stanowisko, że zgłoszone zadania mogą być zrealizowane jedynie  w ramach bieżących oszczędności powstałych w trakcie roku oraz po ocenie stopnia wykonania budżetu po pierwszym półroczu 2021 roku. W związku z powyższym Komisja Finansów i Budżetu wnioskuje o przyjęcie przedłożonego projektu budżetu na 2021 rok bez wprowadzania zmian.

       d. przedstawienie stanowiska Burmistrza Olesna do opinii i wniosków poszczególnych Komisji, (13:07:00)

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki: Panie Przewodniczący Wysoka Rado nie mogę się nie zgodzić z ostatecznym stanowiskiem Komisji Finansów. Budżet, który został przez nas przygotowany zawiera różnorodność tematów i zadań przede wszystkim drogowo oświetleniowych, który uwzględnia chociaż część większych projektów możliwych do realizacji przy użyciu środków zewnętrznych. Chciałem jedynie przypomnieć, że udało nam się po ponad półrocznej walce i pisaniu odwołań uzyskać prawie 300 tysięczne dofinansowanie do projektu związanego z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy naszym zabytkowym budynku ratusza miejskiego na oleskim rynku. Tego typu projektów mamy kilka ja ich nie będę teraz tu wszystkich wymieniał. Musicie sobie państwo jednak zdawać sprawę, że nie są one ujęte w budżecie a jeżeli zakończą się pozytywnie trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie środki na wkład własny. Biorąc to pod uwagę, jak również zasadność wszystkich wniosków możemy jedynie mówić o zmianach w budżecie. Coś trzeba wyrzucić żeby coś wprowadzić innej możliwości nie ma. Stąd propozycja realizacji zgłoszonych wniosków po połowie roku jest rozsądna i myślę, że uda nam się wtedy wypracować jakiejś wspólne stanowisko. Musimy też sobie zdawać sprawę, że czeka nas rok pełen nie wiadomych oraz braku stabilizacji. Stąd moja prośba aby potraktować wnioski złożone przez poszczególne komisje jako wnioski intencyjne, które będą rozważone w drugiej połowie roku. Jeśli po pierwsze sytuacja dochodowa będzie  stabilna a po drugie jeśli wpływy z podatków będą zadawalające pozwalające na realizację zadań inwestycyjnych bo my tylko do tego się ograniczamy a istnieją przecież inne tematy chociażby oświatowe , które również wymagają ogromnych nakładów. Bardzo bym prosił o uwzględnienie opinii Komisji Finansów, która jest zgodna z moją propozycją.

       e. dyskusja nad wnioskami Komisji, (13:16:00)

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk: Jak państwo słyszeliście część wniosków zgłoszonych przez  komisje jest już w realizacji, część pozostało do realizacji w przypadku pojawienia się oszczędności. Wszystkie wnioski radnych złożone zarówno teraz jak i te złożone we wrześniu i październiku są jak najbardziej zasadne. Miejmy jednak na uwadze sytuację w jakiej jesteśmy, mam tutaj na myśli pandemię. Budżet jest podstawą funkcjonowania gminy, myślę, że będziemy dokonywać stosownych zmian w trakcie roku tak jak to dotychczas robiliśmy, oczywiście analizując na bieżąco stan naszych finansów.

Jan Jaskulski Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu: Uważam, że te elementy oceny zarówno stanowisko Komisji Finansów jak i przed chwilą słyszane stanowisko Pana Burmistrza oraz Pana Przewodniczącego są jasne dlatego proponuję aby przegłosować wniosek najdalej idący czyli ten który już wcześniej zgłosiłem o przyjęcie przedłożonego projektu budżetu na 2021 rok bez wprowadzania dodatkowych zmian.

Klaudiusz Małek Wiceprzewodniczący Rady: W projekcie budżetu jest stosowna kwota co do partycypacji innych zarządów dróg na modernizacje odpowiednich dróg. Dlatego z tego miejsca chciałbym zaapelować do władz samorządu powiatu oleskiego aby ujęły w swoim budżecie na rok 2021 dokończenie drogi powiatowej Kolonia Łomnicka – Łomnica. Zostało tylko 700 metrów a składam to na ręce radnego powiatowego Pana Janusza Wojczyszyna.

Marek Leśniak Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej: Chciałbym zwrócić uwagę na wniosek z 50 % dotacją do ulicy Kierocie. Przedmiotowa dotacja jest z Nadleśnictwa Lubliniec. Urząd podjął odpowiednie działania w tym kierunku, dlatego proszę o utrzymanie tego wniosku w mocy. Jest to jedna z nielicznych okazji aby ta droga była zrobiona. Społeczność Borek Wielkich czeka już od kilku lat na remont przedmiotowej drogi.

       f. głosowanie każdego wniosku osobno, (13:22:00)

Nastąpiła zmiana quorum (13:23:00)

Sesję opuścił radny Piotr Gręda. Ilość radnych obecnych na sesji po zmianie quorum wynosi10.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący o przyjęcie przedłożonego projektu budżetu na 2021 roku bez wprowadzania zmian. (13:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Andrzej Kochański, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

       g. głosowanie całej uchwały budżetowej. (13:26:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Irena Hadasik
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (13:27:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 3) (13:30:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 4) (13:32:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński
 1. Zapytania i wolne wnioski. (13:33:00)

Andrzej Kochański: Jak Państwo zauważyliście podczas dzisiejszej sesji było dużo problemów technicznych. Nie wiem czy to nie jest czas na zastanowienie się aby wzorem innych miast typu Namysłów, Opole organizować sesje na dużej Sali w MDK, tak żeby ta praca Rady mogła przebiegać normalnie. Korzystając z okazji chciałem złożyć wszystkim życzenia noworoczne, obfitego budżetu, możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych zadań oraz powrotu do normalności.

Ponadto życzenia noworoczne złożył Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki oraz Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk.

13. Zakończenie obrad. (13:38:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1338.

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                          

                 Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło

 

Karolina Wiktor