Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nasadzenie 160 szt. drzew na terenie miasta Olesna

Ogłoszenie nr 777085-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
 

Gmina Olesna: Nasadzenie 160 szt. drzew na terenie miasta Olesna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska, Część 2) Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura”. Umowa nr 1991/2020/Wn08/NZ-UR-LZ/D.O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nasadzenie 160 szt. drzew na terenie miasta Olesna
Numer referencyjny: IX.271.27.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest nasadzenie 160 szt. drzew na terenie miasta Olesna. 3.2 Szczegółowy opis nasadzeń: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nasadzeń drzew (lipy drobnolistnej, klon pospolity, jarząb pospolity, głóg pośredni, brzoza brodawkowata) w granicach miasta Olesno - łącznie planuje się posadzić 160 szt. drzew (o wysokości szczepienia min. 2 m, a w przypadku brzozy brodawkowatej Youngii o wysokości szczepienia min. 2,5 m), zabezpieczonych przed zniszczeniem, o obwodzie pnia na wysokości 100 cm min. 12 cm). Nasadzenia drzew planuje się wykonać wzdłuż dróg: Wachowskiej, Słonecznej, Wronczyńskiej, Konopnickiej, Wielkie Przedmieście, Klonowej oraz na placach przy ul. Dworcowej (przy bibliotece miejskiej) oraz na placu zabaw przy ul. Kilińskiego. Każde drzewo należy opalikować trzema palikami średnicy min. 8 cm złączonych poprzeczkami. Wysokość opalikowania po wbiciu w ziemi 1,7 -1,8 m., pień drzewa przymocować do palików. Wymagania dotyczące materiału roślinnego: Materiał roślinny musi pochodzić z profesjonalnej firmy szkółkarskiej i odpowiadać spisowi roślin projektowanych oraz podanych w nim wymiarom. Dostarczone rośliny powinny być zgodne z ,,Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego“ Związku Szkółkarzy Polskich oraz właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, polska, wybór, forma, parametry wielkości. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz mieć następujące cechy: - pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, - przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik. System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne drobne korzenie bez brązowych przebarwień Niedopuszczalne wady materiału roślinnego: - uszkodzenia mechaniczne roślin, - ślady żerowania szkodników, - oznaki chorobowe, niedobory (wżery, nienaturalne przebarwienia), - zwiędnięcie pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, - martwice i pęknięcia kory, - nienaturalne deformacje, - nieprawidłowa forma korony (konkurujące przewodniki, korony jednostronne, asymetryczne), - uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, - uszkodzenia pni drzew, - uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. Przygotowanie miejsca do nasadzeń Teren przeznaczony pod nowe nasadzenia powinien być starannie przygotowany, tj. gleba spulchniona, zniwelowana, wyrównana, splantowana, pozbawiona zagęszczenia, gruzu oraz chwastów. Doły pod drzewa powinny mieć wielkość odpowiadającą prawidłowemu rozwojowi, wzrostowi roślin, zaprawione ziemią żyzną lub urodzajną z zastosowaniem żeli (hydrożeli), na ogół przyjmuje się wielkość dołu ok. 2-krotnie większą niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny. Ściółkowane (przekompostowaną korę lub inny mulcz); warstwa ściółki to ok. 7 cm. Lp. Lokalizacja Ilość Gatunek /odmiana drzew 1. ul. Wachowska 60 sztuk - lipa drobnolistna (15 szt) - klon pospolity Crimson Sentry (15 szt) - jarząb pospolity Fastigiata(15 szt) - głóg pośredni PauFs Scarlet (15 szt) 2. ul. Słoneczna, ul. Wronczyńska 50 sztuk - klon pospolity Crimson Sentry (15 szt) - jarząb pospolity Fastigiata (15 szt) - głóg pośredni PauFs Scarlet (20 szt) 3. parking przy ul. Konopnickiej 10 sztuk - klon pospolity Crimson Sentry (5 szt) - brzoza brodawkowata Youngii (5 szt) 4. ul. Wielkie Przedmieście (wzdłuż DK nr 11) 15 sztuk - klon pospolity Globosum - (15 szt) 5. plac zabaw przy Bibliotece Miejskiej 15 sztuk - klon pospolity Crimson Sentry (8 szt) - klon pospolity Crimson Globosum (7 szt) 6. plac zabaw przy ul. Kilińskiego 10 sztuk - klon pospolity Crimson Sentry (5 szt) - brzoza brodawko wata Youngii (5 szt) Po zakończeniu usługi Wykonawca zobowiązany jest przekazać instrukcję pielęgnacji nasadzeń przez okres gwarancji. 3.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843). 3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.8 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.9 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.10 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.11 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.12 Rozwiązania równoważne W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Warunki równoważności rozwiązań: -Nie mniejszy zakres zastosowań, -Nie mniejsza funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie, -Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym, -Nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji, -Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania równoważnego. 3.13 Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, noszące znamiona stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040)- Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (w szczególności: pracownicy wykonawcy odpowiedzialni za nasadzenia). Procedura weryfikacji zastosowania postanowień niniejszego ustępu została określona we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 77211600-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.05.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi w zakresie nasadzeń roślin o wartości co najmniej 50.000,00 złotych każda
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do niniejszej SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, nie musi składać oświadczenia o którym mowa powyżej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja nasadzeń 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określone w siwz
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13.01.2021, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

 

ZIPzalaczniki.zip
PDFsiwz.pdf
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 13.01.2021 r.

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843.)  Zamawiający informuje, że w dniu 13.01.2021 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn: „Nasadzenie 160 szt. drzew na terenie miasta Olesna”.

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 96.000,00 zł (brutto)

 

Złożono 11 ofert:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

1.

GARDEN WORK Artur Szczudło

31-907 Kraków, os. Wandy 32/33c

126.360,00

3

2

Zakład Usług Leśnych FOREST

49-130 Tułowice, Ligota Tułowicka 89A

88.000,00

3

3

Serwis Ogrodniczy Krzysztof Płuska

46-024 Jełowa, ul. Laskowa 1A

136.000,00

4

4

Centrum Ogrodnicze DAWID Marzena Dawid

42-244 Mstów, Jaskrów, ul. Częstochowska 233

107.136,00

3

5.

Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, ul. Opolska 85

98.820,00

3

6.

Park-M Poland sp. z o.o.

33-340 Stary Sącz, Ul. Piaski 12

154.138,20

3

7.

Zaczarowany Ogród jOanna Madejska

55-200 Godzikowice, ul. Spokojna 1

53.770,00

3

8.

Roman Janicki PUH ADA

46-300 Olesno, ul. Matejki 31

87.000,00

3

9.

Usługi Leśne Jacek Macharzyński

98-320 Osjaków, Chorzyna 27

117.504,00

3

10.

PHU ANDREW Andrzej Kuchtyn,

46-243 Bogacica, ul. Konopnickiej 4F

119.232,00

3

11.

PHU ADT Adam Dygudaj

42-140 Panki, Pacanów 16

86.400,00

3

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 08.02.2021 r.

Nr IX.271.27.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna:

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Nasadzenie 160 szt. drzew na terenie miasta Olesna

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

PHU ADT Adam Dygudaj, 42-140 Panki, Pacanów 16

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Gwarancja (40%),

 

 i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena

Gwarancja

Suma

1.

GARDEN WORK Artur Szczudło

31-907 Kraków, os. Wandy 32/33c

41,02

40

81,02

2

Zakład Usług Leśnych FOREST

49-130 Tułowice, Ligota Tułowicka 89A

58,91

40

98,91

3

Serwis Ogrodniczy Krzysztof Płuska

46-024 Jełowa, ul. Laskowa 1A

38,12

40

78,12

4

Centrum Ogrodnicze DAWID Marzena Dawid

42-244 Mstów, Jaskrów, ul. Częstochowska 233

48,39

40

88,39

5.

Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, ul. Opolska 85

52,46

40

92,46

6.

Park-M Poland sp. z o.o.

33-340 Stary Sącz, Ul. Piaski 12

33,63

40

73,63

7.

Zaczarowany Ogród Joanna Madejska

55-200 Godzikowice, ul. Spokojna 1

Oferta odrzucona

Nd

8.

Roman Janicki PUH ADA

46-300 Olesno, ul. Matejki 31

59,59

40

99,59

9.

Usługi Leśne Jacek Macharzyński

98-320 Osjaków, Chorzyna 27

44,12

40

84,12

10.

PHU ANDREW Andrzej Kuchtyn,

46-243 Bogacica, ul. Konopnickiej 4F

43,48

40

83,48

11.

PHU ADT Adam Dygudaj

42-140 Panki, Pacanów 16

60

40

100

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 510426645-N-2021 z dnia 01.04.2021 r.

Gmina Olesna: Nasadzenie 160 szt. drzew na terenie miasta Olesna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska, Część 2) Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura”. Umowa nr 1991/2020/Wn08/NZ-UR-LZ/D.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 777085-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Nasadzenie 160 szt. drzew na terenie miasta Olesna

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Nr IX.271.27.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest nasadzenie 160 szt. drzew na terenie miasta Olesna. 3.2 Szczegółowy opis nasadzeń: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nasadzeń drzew (lipy drobnolistnej, klon pospolity, jarząb pospolity, głóg pośredni, brzoza brodawkowata) w granicach miasta Olesno - łącznie planuje się posadzić 160 szt. drzew (o wysokości szczepienia min. 2 m, a w przypadku brzozy brodawkowatej Youngii o wysokości szczepienia min. 2,5 m), zabezpieczonych przed zniszczeniem, o obwodzie pnia na wysokości 100 cm min. 12 cm). Nasadzenia drzew planuje się wykonać wzdłuż dróg: Wachowskiej, Słonecznej, Wronczyńskiej, Konopnickiej, Wielkie Przedmieście, Klonowej oraz na placach przy ul. Dworcowej (przy bibliotece miejskiej) oraz na placu zabaw przy ul. Kilińskiego. Każde drzewo należy opalikować trzema palikami średnicy min. 8 cm złączonych poprzeczkami. Wysokość opalikowania po wbiciu w ziemi 1,7 -1,8 m., pień drzewa przymocować do palików. Wymagania dotyczące materiału roślinnego: Materiał roślinny musi pochodzić z profesjonalnej firmy szkółkarskiej i odpowiadać spisowi roślin projektowanych oraz podanych w nim wymiarom. Dostarczone rośliny powinny być zgodne z ,,Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego“ Związku Szkółkarzy Polskich oraz właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, polska, wybór, forma, parametry wielkości. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz mieć następujące cechy: - pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, - przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik. System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne drobne korzenie bez brązowych przebarwień Niedopuszczalne wady materiału roślinnego: - uszkodzenia mechaniczne roślin, - ślady żerowania szkodników, - oznaki chorobowe, niedobory (wżery, nienaturalne przebarwienia), - zwiędnięcie pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, - martwice i pęknięcia kory, - nienaturalne deformacje, - nieprawidłowa forma korony (konkurujące przewodniki, korony jednostronne, asymetryczne), - uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, - uszkodzenia pni drzew, - uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. Przygotowanie miejsca do nasadzeń Teren przeznaczony pod nowe nasadzenia powinien być starannie przygotowany, tj. gleba spulchniona, zniwelowana, wyrównana, splantowana, pozbawiona zagęszczenia, gruzu oraz chwastów. Doły pod drzewa powinny mieć wielkość odpowiadającą prawidłowemu rozwojowi, wzrostowi roślin, zaprawione ziemią żyzną lub urodzajną z zastosowaniem żeli (hydrożeli), na ogół przyjmuje się wielkość dołu ok. 2-krotnie większą niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny. Ściółkowane (przekompostowaną korę lub inny mulcz); warstwa ściółki to ok. 7 cm. Lp. Lokalizacja Ilość Gatunek /odmiana drzew 1. ul. Wachowska 60 sztuk - lipa drobnolistna (15 szt) - klon pospolity Crimson Sentry (15 szt) - jarząb pospolity Fastigiata(15 szt) - głóg pośredni PauFs Scarlet (15 szt) 2. ul. Słoneczna, ul. Wronczyńska 50 sztuk - klon pospolity Crimson Sentry (15 szt) - jarząb pospolity Fastigiata (15 szt) - głóg pośredni PauFs Scarlet (20 szt) 3. parking przy ul. Konopnickiej 10 sztuk - klon pospolity Crimson Sentry (5 szt) - brzoza brodawkowata Youngii (5 szt) 4. ul. Wielkie Przedmieście (wzdłuż DK nr 11) 15 sztuk - klon pospolity Globosum - (15 szt) 5. plac zabaw przy Bibliotece Miejskiej 15 sztuk - klon pospolity Crimson Sentry (8 szt) - klon pospolity Crimson Globosum (7 szt) 6. plac zabaw przy ul. Kilińskiego 10 sztuk - klon pospolity Crimson Sentry (5 szt) - brzoza brodawko wata Youngii (5 szt) Po zakończeniu usługi Wykonawca zobowiązany jest przekazać instrukcję pielęgnacji nasadzeń przez okres gwarancji. 3.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843). 3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 77211600-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 78048.78
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PHU ADT Adam Dygudaj
Email wykonawcy: adam.dygudaj@interia.pl
Adres pocztowy: 42-140 Panki, Pacanów 16
Kod pocztowy: 42-140
Miejscowość: Pacanów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 86400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 86400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 154138.20
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki