Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2021

PDFZarządzenie Nr 1.2021 w sprawie planu finansowego budżetu gminy Olesno na 2021 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 2.2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie.docx
DOCXZarządzenie nr 3.2021 Burmistrza Olesna z dnia 05 stycznia 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia..docx
DOCXZarządzenie Nr 4.2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego i odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.docx
DOCXZarządzenie nr 5.2021 Burmistrza Olesna z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..docx
DOCZarządzenie Nr 6.2021 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.doc
PDFZarządzenie Nr 7.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
DOCZarządzenie nr 8.2021 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkoł.doc
DOCZarządzenie nr 9.2021 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz.doc
DOCZarządzenie nr 10.2021 w sprawie połączenia obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich.doc
DOCXZarządzenie nr 11.2021 Burmistrza Olesna z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.docx
PDFZarządzenie Nr 12.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 13.2021 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Oleśnie.pdf
DOCZarządzenie Nr 14.2021 w sprawie opracowania na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie.....doc
DOCXZarządzenie Nr 15.2021 w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.docx
DOCZarządzenie Nr 16.2021 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ. na sprzedaż energii elektrycznej w 2022r..doc
DOCXZarządzenie Nr 17.2021 z dnia 3 lutego 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem..docx
DOCXZarządzenie Nr 18.2021 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.docx
PDFZarządzenie Nr 19.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 20.2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań..docx
PDFZarządzenie Nr 21.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
DOCXZarządzenie nr 22.2021 Burmistrza Olesna z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.docx
PDFZarządzenie Nr 23.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Olesno organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym........pdf
2021 W SPRAWIE POWOłANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W CELU PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOńCZąCEGO SłUżBę PRZYGOTOWAWCZąZarządzenie Nr 24.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
PDFZarządzenie Nr 25.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 26.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizwanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie.........docx
DOCXZarządzenie nr 27.2021 Burmistrza Olesna z dnia 05 marca 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia..docx
DOCXZarządzenie nr 28.2021 Burmistrza Olesna z dnia 05 marca 2021 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości-1.docx
PDFZarządzenie Nr 29.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 30.2021 w sprawie ogloszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej.....docx
DOCXZarządzenie nr 31.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora MDK w Oleśnie.docx
DOCXZarządzenie Nr 32.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegająćej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.docx
DOCXZarządzenie Nr 33.2021 w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Oleśnie na lata 2020-2021.docx
DOCXZarządzenie Nr 34.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na otwarcie i rozstrzygnięcie ofert na dotacje z budżetu Gm. Olesno w formie wsparcia na realizację zadań publ. w 2021r.docx
PDFZarządzenie Nr 35.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 36.2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2021 r.pdf
PDFZarządzenie Nr 37.2021 w sprawie rostrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Olesno w 2021 r.pdf
DOCXZarządzenie nr 38.2021 Burmistrza Olesna z dnia 26.04.2021 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..docx
DOCXZarządzenie nr 39.2021 Burmistrza Olesna z dnia 05 marca 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia.docx
DOCXZarządzenie Nr 40.2021 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Oleśnie......docx
PDFZarządzenie Nr 41.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 42.2021 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno.pdf

PDFZarządzenie Nr 44.2021w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021r.pdf
DOCXZarządzenie Burmistrza nr 45.2021 w sprawie powołania Dyrektora MDK.docx
DOCXZarządzenie Burmistrza nr 46.2021 w sprawie powołania Dyrektora OBP.docx
PDFZarządzenie Nr 47.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 48.2021 w sprawie wyznaczenia osoby do ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasieprzerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.pdf
PDFZarządzenie Nr 49.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 50.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 51.2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem teleifnormatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 52.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 53.2021 Burmistrza Olesna z 30.06.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem..docx
DOCXZarządzenie nr 54.2021 z dnia 12.07.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.docx
PDFZarządzenie Nr 55.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 56.2021 w sprawie ogłoszenia spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości znajdujących się w posiadaniu i zarządzie Gminy Olesno przeznaczonych do komunalizacji.docx
PDFZarządzenie Nr 57.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 58.2021 w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczucieli kontraktowych ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.docx
DOCXZarzadzenie Nr 59.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Skzoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie.docx
DOCXZarządzenie Nr 60.2021 w sprawie przedłużenia powoerzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Bodzanowicach.docx
PDFZarządzenie Nr 62.2021 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Nr 63.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf
PDFZarządzenie Nr 64.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 65.2021 w sprawie ustalenia wzoru karty analizy zadania oraz wzoru listy poprcia stosowanych dla Budżetu Obywatelskiego Olesna na rok 2022.pdf
PDFZarządzenie Nr 66.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 67.2021 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 68.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Oleśnie.pdf
DOCXZarządzenie nr 69.2021 Burmistrza Olesna z dnia 07 września 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia.docx
DOCZARZĄDZENIE NR 70.2021 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym......doc
PDFZarządzenia Nr 71.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
DOCXZarządzenie nr 72.2021 z dnia 13.09.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w użytkowanie i w dzierżawę.docx
PDFZarządzenie Nr 73.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
DOCXZarządzenie nr 74.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w najem.docx
PDFZarządzenie Nr 75.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFzarządzenie Nr 76.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 77.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
DOCZarządzenie Nr 78.2021 w sprawie organizacji Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Gminie Olesno.doc
PDFZarządzenie Nr 79.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Oleśnie na dzień 31.12.2021 r..pdf
PDFZarządzenie Nr 81.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 82.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 83.2021 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 13.2021 Burmistrza Olesna z dnia 29 stycznia 2021 r......pdf
PDFZarządzenie Nr 84.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 85.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf
PDFZarządzenie Nr 86.2021 w sprawie przyjętych zasad plityki rachunkowości w Wydziale edukacji UM w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 87.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
ODTZARZĄDZENIE Nr 88.2021 w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.odt
ODTZarządzenie Nr 89.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej Gminy Olesno na 2022r..odt
PDFZarządzenie Nr 90.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy.......pdf
PDFZarządzenie Nr 91.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultcji społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.pdf
PDFZarządzenie Nr 92.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 93.2021 Burmistrza Olesna z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia..pdf
PDFZarządzenie Nr 94.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie Nr 95.2001 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.pdf
PDFZarządzenie Nr 96.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 97.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 98.2021 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Nr 99.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 100.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 101.2021 Burmistrza Olesna z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie
PDFZarządzenie nr 102.2021 - Regulamin wynagradzania pracowników UM w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 103.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 105.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 106.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf