Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.22.2019 z dnia 04.01.2021 r. o podjęciu i umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla "Budowy elektrowni fotowoltaicznej (...)" na dz. nr 251/63, 252/64 k.m. 2 obręb Sowczyce

Olesno, dnia 4 stycznia 2021 roku

Z.III.6220.22.2019

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 251/63; 252/64 w obrębie geodezyjnym Sowczyce, gmina Olesno” na dz. ewid. nr 251/63 i 252/64 k.m. 2 obręb Sowczyce, Burmistrz Olesna zawiadamia strony postępowania o:

  1. wydaniu postanowienia nr Z.III.6220.22.2019 z dnia 4 stycznia 2021 r. podejmującego na wniosek KW Solar VII Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  2. wydaniu decyzji nr Z.III.6220.22.2019 z dnia 4 stycznia 2021 r. umarzającej w całości  postępowanie administracyjne na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia,
  3. możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

            Na ww. postanowienie Burmistrza Olesna służy stronom  postępowania prawo wniesienia zażalenia, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Jednocześnie na ww. decyzję Burmistrza Olesna służy stronom postępowania prawo złożenia odwołania za pośrednictwem Burmistrza Olesna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W związku z tym, że zawiadamianie stron przedmiotowego postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu następuje poprzez obwieszczenia, zawiadomienie o przedmiotowym postanowieniu uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

                                                                                                              Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                               Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,
                                                                                                          Rolnictwa i Ochrony Środowiska
                                                                                                                  Krzysztof Dydyna

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Sowczyce.