Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.10.2020 z 5 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW (..)" na dz. ewid. nr 70/37 k.m. 2 obręb Wachów

Olesno, dnia 5 stycznia 2021 roku

Z.III.6220.10.2020

Zawiadomienie

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam

że, po rozpatrzeniu wniosku EPV Lublin Sp. z o.o., ul. Tomasza Zana 43, lok 2.1. 20-601 Lublin z dnia 19.06.2020 r. (uzupełnionego w dniu 14.09.2020 r.) postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce o nr Ew. 70/37 obręb Wachów w gminie Olesno” planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 70/37 k.m. 2 obręb Wachów, Burmistrz Olesna decyzją nr Z.III.6220.10.2020 z dnia 5 stycznia 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określił istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

                                                                                                              Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                               Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,
                                                                                                          Rolnictwa i Ochrony Środowiska
                                                                                                                  Krzysztof Dydyna

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wachów i Wachowice,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie  - http://www.ekoportal.gov.pl).