Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 26 stycznia 2021 r.

 

Obrady rozpoczęto 2021-01-26 o godz. 13:07:07, a zakończono o godz. 13:37:26 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Tadeusz Zamłyński
 6. Andrzej Kochański
 7. Jarosław Leszczyński
 8. Łukasz Czołkos
 9. Klaudiusz Małek
 10. Jan Bonk
 11. Edeltrauda Zug
 12. Henryk Kucharczyk

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (13:07:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XXXV sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 12 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecny był radny Marek Leśniak oraz radna Irena Hadasik.

2. Przedstawienie porządku obrad. (13:08:00)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu ,,OLESKA JEDYNKA”. (zał. nr 3)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (zał. nr 4)
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.   

 

Przewodniczący zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 10 dotyczącego podjęcia uchwały  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze względu na fakt, że pewne kwestie wymagają jeszcze analizy. Przewodniczący zaproponował aby w to miejsce wprowadzić punkt dotyczący podjęcia stanowiska w sprawie poparcia negatywnej decyzji do wniosku w przedmiocie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 30 Mg/h”, zlokalizowanej w Starym Oleśnie przy ul. Kolejowej obejmującego działkę o nr ewid.n7/15 k.m. 20.

Radni jednogłośnie poparli zmieniony porządek obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (13:09:00)

Przewodniczący Henryk Kucharczyk zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był do wglądu w Biurze Rady. Do przedłożonej propozycji nie było uwag.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (13:10:00)

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kucharczyk poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:

 • Od: Prokuratura Okręgowa w Opolu dot. uwag do uchwały Nr IV/26/15Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
 • Od: Aleksander Pyka dot. umożliwienia budowy farmy fotowoltaicznej przez firmę „Alsewa Innowacje S.A.” w miejscowości Leśna

Ponadto Przewodniczący poinformował, że w dniu 7 stycznia wziął udział w wideokonferencji Zarządu Województwa Opolskiego z udziałem Marszałka Szymona Ogłazy, gdzie m. in. mowa była o drodze wojewódzkiej 494 przez Łowoszów, która obecnie jest projektowana a pozwolenia na budowę ma być w przyszłym roku kalendarzowym. W dniu 13 stycznia Przewodniczący brał udział w konferencji organizowanej przez urząd wojewódzki dotyczący harmonogramu i procedury szczepień przeciwko Covid 19 na terenie gminy Olesno.

W związku z faktem, że w dniu 23 stycznia zmarł prof. Franciszek Kokot Przewodniczący zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięci prof. Franciszka Kokota, Oleśnianina. Jednego z najwybitniejszych przedstawicieli środowiska medycznego. Specjalista chorób wewnętrznych, współtwórca polskiej nefrologii. Był doktorem honoris causa aż dziesięciu uczelni medycznych i członkiem 14 zagranicznych towarzystw nefrologicznych. Był autorem ponad tysiąca publikacji naukowych w tym wielu podręczników medycznych. Był honorowym obywatelem miasta Olesna.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (13:11:00)

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, który poinformował, że na sesjach w dniach 29 grudnia 2020 r. oraz 18 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 7 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

256

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

w trakcie

realizacji

257

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

w trakcie

realizacji

258

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

wykonana

259

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

wykonana

260

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica

w trakcie

realizacji

261

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/255/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie nieruchomości Gminy Olesno

w trakcie

realizacji

262

w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2021 – 2024

w trakcie

realizacji

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

1

w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

2

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie

3

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

4

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego i odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

5

 

6

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

7

w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2021 rok

8

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

9

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

10

w sprawie połączenia obwodów PSP nr 1 im. T. Kościuszki w Oleśnie i PSP nr 3 im. Pow. Śląskich w Oleśnie, w związku z nieprowadzeniem naboru do klas I w PSP nr 1 im. T. Kościuszki w roku szkolnym 2021/2022

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

 

31.12.2020

 • udzieliłem szereg wywiadów dla lokalnych mediów min dla NTO, dla Radia Opole, dla telewizji Opole

12.01.2021

 • wraz z Panem Januszem Wojczyszynem Sekretarzem Gminy odbyliśmy wizytę w Kuratorium Oświaty gdzie rozmawialiśmy na temat planowanej sieci szkół w Oleśnie

13.01.2021

 • uczestniczyłem w wideo konferencji na temat narodowego programu szczepień przeciw COVID – 19

22.01.2021

 • uczestniczyłem w spotkaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na szczeblu powiatowym, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie

Oprócz tego przygotowujemy się do procedur przetargowych w związku z inwestycjami planowanymi do przeprowadzenia w ciągu 2021 roku. Mam nadzieję, że część zamówień publicznych zostanie już w przyszłym tygodniu ogłoszona.

6. Odpowiedzi na interpelacje. (13:16:00)

W okresie międzysesyjnym do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1) (13:17:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (13:23:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu ,,OLESKA JEDYNKA”. (zał. nr 3) (13:24:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu ,,OLESKA JEDYNKA”. (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak

10. Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Oleśnie dotyczące wydania przez Burmistrza Olesna decyzji w sprawie wniosku budowy wytwórni mas bitumicznych w Starym Oleśnie (13:26:00)

Głosowanie nad stanowiskiem. (13:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak

11. Zapytania i wolne wnioski. (13:30:00)

Piotr Gręda: Chciałem się dowiedzieć więcej na temat spotkania w Kuratorium Oświaty dotyczącego  planowanej sieci szkół w Oleśnie, zmianach w tej sieci oraz jakie było stanowisko kuratora w tej kwestii ?

Janusz Wojczyszyn: Rozmowa z kuratorem dotyczyła ogólnie polityki oświatowej w naszej gminie, procesów demograficznych, które zachodzą. Rozmawialiśmy też oczywiście na temat wariantów planowanej sieci szkół oraz racjonalizacji wydatków. Jak Państwo wiecie to nasz samorząd podejmuje decyzje ale kuratorium ostatecznie je zatwierdza. Zarówno rozmowy z kuratorem jak i analiza bieżącej sytuacji sprawiły, że postanowiliśmy w tym roku nie podejmować żadnych decyzji dotyczących sieci i struktury szkół, ponieważ takie decyzje wymagają zarówno od nas jak i od radnych szerokiej dyskusji, spotkania się z mieszkańcami wiosek w których szkoły miałby być przekształcane. W dalszym ciągu jednak będziemy racjonalizować wydatkowanie środków, przyglądać się pracy poszczególnych szkół ale to już na poziomie arkuszy organizacyjnych, które będziemy przygotowywać w miesiącach marzec – kwiecień. Decyzji dotyczących przekształcenia lub likwidacji szkół w tym roku szkolnym podejmować nie będziemy.

Piotr Gręda: Czy była już mowa o jakiś konkretnych wariantach sieci szkół, jak odniósł się do nich kurator ?

Janusz Wojczyszyn: Pan kurator będzie się ustosunkowywał do tych projektów w momencie kiedy zostaną one uchwalone.

Piotr Gręda. Czy w projekcie modernizacji parku przy przedszkolu nr 4 uwzględniono przesunięcie tej ławki o którą prosiłem oraz zaplanowanie ciągu pieszego w miejscu wydeptanego śladu ?

Jerzy Chęciński:  Chcemy tak zorganizować tą przestrzeń, żeby tej ścieżki nie było.

12. Zakończenie obrad. (13:37:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1337.

 

Protokołowała:                                             Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                            

        Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło

 

Karolina Wiktor