Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.18.2020 z dnia 1 lutego 2021 r. o wydaniu postanowienia nakłądającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa hali produkcyjnej ..." na dz. ewid. nr 211/8, 211/9 obręb Olesno

Olesno, dnia 1 lutego 2021 roku

Z.III.6220.18.2020

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem dla spółki DAWSTAR Sp. z o.o., ul. Częstochowska 20, 46‑300 Olesno, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Krysińskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową i towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową” planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 211/8 i 211/9 obręb Olesno, Burmistrz Olesna zawiadamia strony postępowania o:

  1. Opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.477.2020.ES z dnia 31 grudnia 2020 r. o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz przygotowania raportu zgodnie z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedmiotowej inwestycji na stan powietrza atmosferycznego;
  2. Opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nr NZ.4315.61.2020.LŚ z dnia 28 grudnia 2020 r. stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko wraz ze sporządzeniem raportu w pełnym zakresie;
  3. Opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZZŚ.3.435.265.2020.MO z dnia 30 grudnia 2020 r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków realizacji inwestycji;
  4. Wydaniu przez Burmistrza Olesna postanowienia nr Z.III.6220.18.2020 z dnia 1 lutego 2021 r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedmiotowej inwestycji na stan powietrza atmosferycznego oraz kumulacji oddziaływań w zakresie emisji do powietrza atmosferycznego  oraz emisji hałasu.
  5. Możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Oleśnie  (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

            Na ww. postanowienie Burmistrza Olesna służy Stronom prawo wniesienia zażalenia, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. W związku z tym, że zawiadamianie stron przedmiotowego postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu następuje poprzez obwieszczenia, zawiadomienie o przedmiotowym postanowieniu uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

                                                                                                                   Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                                         Zastępca Burmistrza
                                                                                                                      mgr inż. Jerzy Chęciński

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.