Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.16.2020 z dnia 4 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni słonecznej (...)" na części dz. nr 192 k.m. 22 obręb Łomnica

Olesno, dnia 4 luty 2021 roku

Z.III.6220.16.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

  1. O wszczęciu na wniosek Spółki Sun Energy 9 Sp. z o.o., ul. Rolnicza 6a, 88-200 Radziejów (złożonego w dniu 28.10.2020 i uzupełnionego w dniu 07.01.2021 r.), postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Łomnica nr 1 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Łomnica, gm. Olesno,, powiat oleski, woj. opolskie, część działki nr ew. 192” planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 192 k.m 22 obręb Łomnica.
  2. O wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.16.2020 z dnia 4 lutego 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
  3. O braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.03.2021 r.
  4. O możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

           Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

 

                                                                                                                   Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                                         Zastępca Burmistrza
                                                                                                                      mgr inż. Jerzy Chęciński

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Łomnica i Sowczyce.