Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.17.2020 z dnia 9 lutego 2021 r. do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu Oras Olesno (...)" na dz. ewid. nr 509, 510 obręb Olesno

Olesno, dnia 9 lutego 2021 roku

Z.III.6220.17.2020

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2020 poz. 283 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali galwanizerni oraz łącznika” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 509, 510 obręb Olesno na wniosek z dnia 30.10.2020 r. Pana Marka Benedykcińskiego – pełnomocnika Oras Olesno Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 46-300

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

  1. o opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nr NZ.4315.58.2020.LŚ z dnia 02.12.2020 r. uzgadniającej bez uwag środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia;
  2. o pozytywnej opinii Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7220.40.2020.AK z dnia 07.12.2020 r. przedłożonej dokumentacji;
  3. o wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.64.2020.MSe.1 z dnia 10.12.2020 r. celem uzupełnienia przedłożonego do uzgodnień Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
  4. o wezwaniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.RZŚ.4360.49m.2020.AS z dnia 08.12.2020 r.
  5. o wniosku inwestora z dnia 18.01.2021 r. (data wpływu 28.01.2021) o zmianę nazwy planowanego przedsięwzięcia na cyt.: Rozbudowa Zakładu Oras Olesno poprzez budowę: 1. hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb galwanizerni, z częścią socjalną, 2. hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb szlifierni i polerni oraz towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Olesno”;
  6. o uzupełnieniach Raportu w zakresie wezwań ww. organów uzgadniających i opiniujących wraz z Aneksem do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w zakresie oddziaływania akustycznego;
  7. o braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.03.2021 r.
  8. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

 

                                                                                                Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                     Zastępca Burmistrza
                                                                                                  mgr inż. Jerzy Chęciński

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.