Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w ulicach Młyńskiej i Budowlanych w Oleśnie

 

Olesno, dnia 25 lutego 2021 roku

 

Nr Z.III.6733.26.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 25 lutego 2021 roku, zostało wydane postanowienie, w którym sprostowano wydaną decyzję Nr Z.III.6733.26.2020 z dnia 8 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej w ulicach Młyńskiej i Budowlanych w Oleśnie”, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 898, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, obręb Olesno, w zakresie uwzględnienia w części graficznej i tekstowej części działki nr 1201, będącej własnością Gminy Olesno.

       Na postanowienie Nr Z.III.6733.26.2020 z dnia 25 lutego 2021 r. przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Olesna. W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec tut. organu, który wydał postanowienie. Oświadczenie składa się na piśmie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne. Jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia zażalenia lub jeżeli jest zgodne             z żądaniem wszystkich stron podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia zażalenia.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Burmistrz Olesna       

                                                                                                                   Sylwester Lewicki

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1.  poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK, MKD