Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2021 roku

Burmistrz Olesna

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2021 roku
skierowany do:

organizacji pozarządowych  i innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej.

 

Podstawy prawne konkursu.

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), zwana dalej ,,Ustawą”.
 2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramach wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2057), zwane dalej „ Rozporządzeniem w sprawie wzorów”.
 3. Uchwała nr XXIX/243/20 z dnia 24 listopada 2020 r. Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021, zwana dalej „Uchwałą”
 4. Zarządzenie nr 23.2021 Burmistrza Olesna z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Olesno organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert, zwane dalej ,,Regulaminem”.

I. CEL KONKURSU, ODBIORCY ZADANIA, RODZAJ ZADANIA

 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne
  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającej celom „Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021”.
 2. Celem realizacji zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Olesno,
  w szczególności zwiększenie aktywności ruchowej oraz udziału w sporcie, zaspokojenia czasu wolnego poprzez udział w zorganizowanych zajęciach rekreacyjno-sportowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 3. Odbiorcami zadania są mieszkańcy Gminy Olesno.
 4. Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:
 • prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem wykwalifikowanych osób,
 • organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Olesno,
 • wspieranie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej
  i sportu.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2021 roku na realizację zadania wyniesie 300.000,00 zł (słownie: trzysta  tysięcy złotych 00/100).
 2. Maksymalna kwota dotacji dla organizacji -  200.000,00 zł
 3. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 90 % łącznej wartości zadania. Pozostałe 10 % musi być pokryte z finansowych środków własnych.
 4. Gmina Olesno zastrzega, iż wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie.
 5. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 

 

III. FORMA REALIZACJI ZADANIA

 1. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania, co oznacza, że oferent musi wnieść do realizacji zadania finansowy wkład własny.
 2. Konkurs nie przewiduje wkładu rzeczowego.
 3. Wkład osobowy nie stanowi wkładu finansowego.

 

IV. ADRESAT KONKURSU

 1. Adresatem konkursu są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

V. TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

 1. Termin realizacji zadania – 1.04.2021 r. do 31.12.2021 r.
 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz realizacji oraz zakończenia zadania. Wszystkiego dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania i zapłacone zgodnie z zapisami umowy.
 3. Miejscem realizacji zadania będzie Gmina Olesno (nie dotyczy uczestnictwa w zawodach sportowych, zgrupowaniach, działaniach szkoleniowych).

 

VI. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. 
 2. W okresie realizacji zadania oferent może dokonywać przesunięć wydatków między poszczególnymi pozycjami kosztorysu bez informowania o tym Zleceniodawcy,
  z zastrzeżeniem spełniania łącznie poniższych warunków:
 1. nie nastąpi zwiększenie danego wydatku o więcej niż 15 %,
 2. przesunięcia nie mogą zwiększyć wysokości kosztów administracyjnych,
 3. przesunięcia nie mogą zwiększyć wysokości kosztów kwalifikowanych, których maksymalna wartość jest określona w ogłoszeniu.
 1. Zmiany w kosztorysie, które nie spełniają warunków pkt. 1, każdorazowo wymagają akceptacji i sporządzenia pisemnego aneksu.
 2. Każdy z oferentów, któremu zostanie udzielona dotacja zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania publicznego zgodnie
  z ustawą o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 3. Nie wyraża się zgody na zwiększenie procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego.
 4. Wysokość środków finansowych innych niż dotacja oraz wartość wkładu osobowego może się zmieniać o ile nie zmniejszy się wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.
 5. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego wnoszonego do zadania publicznego.
 6. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego
  w przypadku, gdy oferent prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego (odpowiednie zapisy w statucie lub innym dokumencie – należy go przedłożyć razem
  z ofertą).
 7. Oferent w części IV. Pkt. 2 (zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta) oferty zobowiązany jest do opisania kwalifikacji osób przewidzianych do zaangażowania przy realizacji projektu wraz z podaniem sposobu ich zaangażowania w realizację poszczególnych działań z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków organizacji świadczących pracę społecznie. Nie podaje się imion i nazwisk poszczególnych osób. Oferent powinien również opisać jakie zasoby rzeczowe zostaną wykorzystane do realizacji zadania (bez dokonywania ich wyceny) oraz opisać wkład własny finansowy.
 8. Zamieszczenie w kosztorysie oferty wyceny pracy społecznej członków organizacji lub świadczeń wolontariuszy nie będzie traktowane jako wkład własny finansowy oferenta.
 9. W przypadku korzystania z pracy społecznej członków organizacji oferenta lub świadczeń wolontariuszy ustala się następujące zasady:
  1. Zakres, sposób, liczba godzin wykonywania pracy społecznej przez członka organizacji bądź świadczenia przez wolontariusza muszą być określone
   w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń;
  3. Jeżeli świadczenie członka organizacji bądź wolontariusza są takie same jak praca, którą wykonuje stały personel, to kalkulacja wyceny tego świadczenia musi być dokonana o stawki obowiązujące dla tego personelu.
  4. Jeżeli świadczenie wymaga posiadania określonych kompetencji lub umiejętności (np. ratownik medyczny, sędzia sportowy, księgowa itp.), to kalkulacja wyceny tego świadczenia powinna być dokonana o stawki obowiązujące dla tego rodzaju pracy.
  5. W pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość świadczenia członka organizacji bądź wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 20 zł za jedną godzinę świadczenia. Wycena pracy wolontariusza musi być podana w ofercie w sposób umożliwiający wyliczenie stawki godzinowej;
  6. Czas wykonywania przez tę samą osobę (wolontariusza) czynności wynikającej
   z porozumienia wolontariackiego nie może się pokrywać z czasem wykonywania takiej samej czynności wynikającej z umowy o pracę lub umowy zlecenia;
  7. Rozliczenie pracy społecznej członka organizacji bądź świadczeń wolontariusza odbywa się na podstawie oświadczenia ww. osoby stwierdzającej wykonanie pracy społecznej bądź świadczenia, z podaniem zakresu, liczby godzin oraz jego wycenę, potwierdzoną przez koordynatora zadania lub osobę upoważnioną.
 10. Na oferencie spoczywa obowiązek spełnienia wszystkich wymogów prawnych przy realizacji zadania, w tym dotyczących ewentualnej organizacji imprez zbiorowych, jak również pozyskanie wszelkich koniecznych ubezpieczeń, pozwoleń, zgód właścicieli/zarządców terenu.
 11. Oferent w całości odpowiada za prawidłową realizację zadania będącego przedmiotem oferty o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu oraz prawidłowe i terminowe poniesienie związanych z nim kosztów.
 12. Zleceniodawca może prowadzić bieżącą ocenę realizacji zadania publicznego.
 13. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.
 14. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

VII. OGÓLNE ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

 1. Koszty zostaną uznane za kwalifikowalne, gdy:
  1. Związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji;
  2. Zostały uwzględnione w kosztorysie zadania;
  3. Zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych;
  4. Odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego finansowaniem;
  5. Zostały poniesione w uprawnionym okresie;
  6. Poparte są dowodami księgowymi (faktury, umowy i rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej.
 2. Kosztami kwalifikowanymi w ramach realizacji zadania publicznego są koszty niezbędne do przeprowadzenia zadania i mogą być poniesione w szczególności na:
  1. Zapewnienie, przygotowanie obiektów i terenu oraz sprzętu sportowego do realizacji zadania,
  2. Zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach
   i zawodach - przy czym łączna kwota nie może przekroczyć 10 % przyznanej kwoty dofinansowania (koszty powyżej ustalonej kwoty muszą być pokryte
   z wkładu własnego);
  3. Zapewnienie obsługi sędziowskiej, medycznej, technicznej (w tym biura zawodów) do realizacji zadania,
  4. Ubezpieczenie uczestników,
  5. Opłaty związane z uczestnictwem w zawodach, zgłoszenia do związków, federacji itp.
  6. Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników zadania,
  7. Zakup nagród rzeczowych, dyplomów, medali, statuetek, pucharów,
  8. Transport uczestników i sprzętu oraz koszty podróży związane z przygotowaniem
   i realizacją zadania;
  9. Koszty promocji zadania – do 20 % kosztów dotacji, muszą być wyodrębnione jako odrębne działanie w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania.
  10. Koszty administracyjne (np. kierowanie, koordynowanie, wykonywanie działań administracyjno-kontrolnych, księgowych, koszty telekomunikacyjne, Internet, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe itp.) zaplanowanych do poniesienia dotacji może wynieść maksymalnie do 15 % kosztów dotacji.
  11. Koszty kwalifikowane mogą zawierać koszty osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia wraz z kosztami pracownika i pracodawcy). W kosztorysie oferty należy w szczególności określić wynagrodzenie dla każdego stanowiska pracy (wynagrodzenie miesięczne w kwocie brutto wraz z pochodnymi, z podaniem wielkości etatu lub stawek za godzinę pracy lub wynagrodzenia za usługę), przy czym łączna kwota na tę pozycję kosztorysową nie może przekroczyć 40 % przyznanej kwoty dofinansowania (koszty powyżej ustalonej kwoty muszą być pokryte z wkładu własnego);
  12. W przypadku gdy po zakończeniu realizacji zadania okaże się, że wartość poniesionych kosztów jest niższa niż kwota zadeklarowana w ofercie, oferent ma obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.
 3. Koszty kwalifikują się do dofinansowania pod warunkiem, że:
 1. Nie zawierają kosztów pokrytych w ramach innych pozycji budżetowych,
 2. Nie są finansowane w tym samym zakresie z innych źródeł.

VIII. KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

 1. Dotacja nie może być wykorzystana na:
  1. zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, nabycie gruntów lub innych nieruchomości,
  3. koszty kar i grzywien, w tym kary za niesportowe zachowanie zawodników i inne nałożone na organizację, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  4. działalność gospodarczą i polityczną;
  5. nagrody pieniężne i bony upominkowe – finansowane ze środków pochodzących
   z dotacji;
  6. koszty obsługi rachunku bankowego (nie dotyczy kosztu przelewów).
 1. Wydatki niekwalifikowane związane z realizacją zadania ponosi oferent.
 2. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, tzn. opłacenie lub zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, wspólnotowych lub krajowych.
 3. Przy sprawozdaniu z realizacji zadania nie rozlicza się: paragonów, biletów komunikacji miejskiej, druku delegacji, kosztów paliwa ponoszonych na podstawie ryczałtu. W przypadku rozliczania pozycji związanej z „kosztami transportu” na podstawie faktur za paliwo konieczne jest wskazanie: celu przejazdu, właściciela pojazdu, numeru rejestracyjnego samochodu, trasy i daty oraz kalkulacji kosztów za przejazd.
 1. WARUNKI SKŁADANIA OFERT I WYMOGI FROMALNE SKŁADANYCH OFERTY
 1. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.olesno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olesno oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.
 2. Oferty należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu w sprawie wzorów. 
 3. Oferty należy składać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Generatora eNGO na stronie www.olesno.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.
 4. Przed wypełnieniem oferty zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi aplikacji dostępną na stronie https://engo.org.pl/pomoc
 5. Oferta musi być zgoda z zadaniem konkursowym.
 6. Oferta powinna być wypełniona w każdym polu, a jeżeli wypełnienie nie dotyczy oferenta należy wpisać nie dotyczy.
 7. Oferta musi być zgodna z zasadami kwalifikowalności kosztów określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
 8. Termin realizacji zadania musi być zgodny z ogłoszeniem konkursowym.
 9. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:
 1. statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy;
 2. pełnomocnictwo dla osoby/osób składającej/ych ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli jej/ich dane nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie prawnej działania podmiotu;
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z podziałem na źródła finansowania – wzór w załączniku nr 2 do ogłoszenia
 4. w przypadku pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania – kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 1. Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą właściwego zarządu organizacji na podstawie pełnomocnictwa.
 2. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność kopii z oryginałem na każdej stronie przez co najmniej jedną osobę upoważnioną do potwierdzania dokumentów.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty w Generatorze wynosi 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.olesno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olesno oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.
 2. Wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym) POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY należy we wskazanym terminie należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Oleśnie wybierając jedną z form:
  1. zeskanowane - drogą mailową na adres
  2. osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie w godzinach pracy Urzędu,
  3. przesłać pocztą tradycyjną zachowaniem terminu określonego w pkt. 3.
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU
 1. Oferty zostaną ocenione przez powołaną na podstawie art. 15 ust 2a ustawy Komisję Konkursową.
 2. Komisja podda oferty ocenie formalnej i merytorycznej.
 3. Karta oceny oferty konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Zgodnie z § 19. ust. 2 Regulaminu, oferta, która uzyskała mniej niż 50 % możliwych  punktów nie kwalifikuje się do realizacji.
 5. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Olesna w oparciu
  o rekomendację komisji, najpóźniej po 30 dniach od daty końcowego terminu składania ofert.
 1. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.olesno.pl.
 2. Do Zarządzenia Burmistrza Olesna nie stosuje się trybu odwołania.
 3. W przypadku unieważnienia postępowania na realizację zadania publicznego informacja ta zostanie podana do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, ta tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej www.olesno.pl.
 4. Oferty wraz ze złożonymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.
 1. UMOWA
 1. Warunkiem zawarcia umowy na realizację przedsięwzięcia jest wskazanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji, a w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – także korekta kosztorysu, dostarczona w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników konkursu. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne
  z odstąpieniem od podpisania umowy.
 2. Oferent może odstąpić od podpisania umowy dotacyjnej w przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana w ofercie. W takim przypadku ma obowiązek pisemnie powiadomić o swojej decyzji w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu konkursowym.
 3. Przekazaniu dotacji nastąpi po zawarciu umowy w terminie w niej określonym.

 

VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2020 ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ KOSZTY

 1. W roku 2020 na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono łącznie kwotę 292.000,00 zł.
 2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 realizowane były przez:

 

 

KARTA OCENY OFERTY KONKURSOWEJ

NA ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE OLESNO

 

I. Informacje ogólne


Nazwa Organizacji: ......................................................................................................................

Tytuł zadania: ...............................................................................................................................

 

 

II. Ocena formalna (wstępna)

 

L.p.

Kryterium

Tak

Nie

 1.  

Oferta złożona w terminie.

 

 

 1.  

Oferent/oferenci prowadzi(ą) działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

 

 

 1.  

Oferta została złożona na wymaganym formularzu, za pomocą generatora wniosków.

 

 

 1.  

Oferta ma prawidłową i czytelną kalkulację kosztów.

 

 

 1.  

Oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu dokumenty i oświadczenia.

 

 

 

 

WNIOSEK PRZYJĘTY DO ETAPU OCENY MERYTORYCZNEJ  LUB PRZEKAZANY DO UZUPEŁNIENIA

WNIOSEK ODRZUCONY (UZASADNIENIE)

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby dokonującej oceny formalnej: 

Podpis osoby dokonującej oceny formalnej:

Data oceny:

 

III. Ocena merytoryczna

 

 

L.p.

 

Kryterium

 

Wyznacznik punktacji

 

Przyznane punkty

I.

KRYTERIA MERYTORYCZNE

1.

Ocena profesjonalizmu przygotowania oferty w tym:

- szczegółowość opisu zakresu rzeczowego zadania – 3 pkt  

- przejrzystość opisu harmonogramu działań – 5 pkt  

- wskazanie źródeł finansowania zadania, ich spójność z całością wniosku – 2 pkt

0-10

 

2.

Możliwość realizacji zadania:

- wykazanie zbieżności celu ze zidentyfikowanymi potrzebami – 1 pkt

- jasne określenie grupy docelowej i uzasadnienie jej wyboru – 2 pkt

- możliwość do osiągnięcia zakładanych rezultatów - 2 pkt

- spójność harmonogramu realizacji zadania z budżetem  - 3 pkt

0-8

 

3.

Kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie.

0-2

 

5.

Udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.

1 – 11,99 % - 10 %

2 – 12 % - 15  %

3 –  pow. 15%

 

6.

Zaangażowanie wolontariuszy i społeczne zaangażowanie członków organizacji (wymagany dokładny opis powierzonych zadań).

0 lub 2

 

7.

Dotychczasowa współpraca z Gminą Olesno – analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania (terminowość, rzetelność, sposób rozliczenia, informowania, promowania):

- brak współpracy lub nierzetelna realizacja zadania publicznego – 0 pkt,

- prawidłowa realizacja co najmniej jednego zadania publicznego – 1 pkt

0-1

 

 

Otrzymana ilość punktów:

Maksymalnie – 26 pkt.

 

 

UWAGI DO OFERTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie punktacji:______

 

Wnioskowana przez oferenta kwota dotacji: ______

 

Rekomendowana przez Komisję kwota dofinansowania: _____

         

 

         

Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania z podziałem na źródła finansowania
(zgodnie z ofertą - tabela V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania)

 

Lp.

Nazwa kosztu

Wartość całkowita (zł)

Koszty związane z realizacją zadania (zł)

 poniesione ze środków z dotacji (zł)

 poniesione ze środków finansowych własnych (zł)

 pokryte z wkładu osobowego (zł)

pokryte z wkładu rzeczowego (zł)

poniesione z innych środków finansowych (zł)

pokryte z uzyskanych odsetek od dotacji oraz innych przychodów (zł)

 
 

I.

Koszty realizacji działań

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Koszty administracyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

                 

Ogółem:

                 
                     
                     
                     
           

………………………………………………………

 
           

Podpis osoby upoważnionej