Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr Z.III.6220.4.2020 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "eksploatacja kruszywa naturalnego z projektowanego złoża "Borki Małe"

Olesno, dnia 8 marca 2021 roku

Z.III.6220.4.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek WĘGLOMIX Spółki z o. o., ul. Klonowska 10, 98-360 Lututów dla przedsięwzięcia pn. „eksploatacji kruszywa naturalnego z projektowanego złoża „Borki Małe”, miejscowość Borki Małe, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie na działkach o nr ewid.: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87 w obrębie 0008 Borki Małe”

zawiadamiam strony postępowania

  1. O opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12.01.2021 r.  nr WOOŚ.4220.482.2020.JGD stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającej pełen zakres raportu z uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego, klimat akustyczny na terenach chronionych oraz kwestii możliwych konfliktów społecznych;
  2. O opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie NZ.9022.4.1.2021.LŚ z dnia 08 .01.2021 r. stwierdzającej konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określił pełen zakres raportu;
  3. O opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr PO.ZZŚ.5.435.6.2021.BM z dnia 18.02.2021 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków realizacji inwestycji;
  4. O braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 30.04.2021 r.;
  5. O możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 14 dni, od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                                                           Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                                       Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                                       i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                                  mgr Kamil Brzęczek

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Boki Małe i Świercze.