Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.13.2020 z dnia 9 marca 2021 r. do postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Łomnica nr 3 na powierzchni do 25 ha (...)"

Olesno, dnia 9 marca 2021  roku

Z.III.6220.13.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania i uzupełnieniu materiału dowodowego

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 77 § 1, art. 77 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek SUN Energy 9 Spółka z o. o. przedsięwzięcia pn. ”Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Łomnica nr 3 na powierzchni do 25 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Łomnica, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie”, planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 140 i 141 k.m. 21 obręb Łomnica

zawiadamiam strony postępowania

  1. O opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.02.2021 r.  nr WOOŚ.4220.65.2021.IOC nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji warunków realizacji inwestycji;
  2. O opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie NZ.4315.51.2020.LŚ z dnia 17.11.2020 r. nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  3. O opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr PO.ZZŚ.5.435.534m.2020.KOg z dnia 13.11.2020 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji warunków realizacji inwestycji;
  4. O częściowym położeniu przedsięwzięcia na gruntach rolnych wysokich klas bonitacyjnych wskazanych w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olesno (Uchwała nr XVIII/142/19 z dnia 26 listopada 2019 r.), co może mieć wpływ na kwestię stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  5. O braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 30.04.2021 r.;
  6. O możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni, od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

 

                         Z upoważnienia Burmistrza
                       Kierownik Wydziału Infrastruktury
                      i Zarządzania Nieruchomościami
                       mgr Kamil Brzęczek

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicach ogłoszeń w miejscowościach Łomnica i Borki Wielkie.