Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 16 marca 2021 r.

Obrady rozpoczęto 2021-03-16 o godz. 12:12:04, a zakończono o godz. 13:03:54 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Jan Jaskulski

 2. Artur Paluch

 3. Piotr Gręda

 4. Grzegorz Biernacki

 5. Andrzej Kochański

 6. Jarosław Leszczyński

 7. Irena Hadasik

 8. Marek Leśniak

 9. Łukasz Czołkos

 10. Klaudiusz Małek

 11. Jan Bonk

 12. Edeltrauda Zug

 13. Henryk Kucharczyk

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:12:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XXXVII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecny był radny Tadeusz Zamłyński.

2. Przedstawienie porządku obrad. (12:12:00)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.

 7. Odpowiedzi na interpelacje.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1)

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. (zał. nr 3)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2021. (zał. nr 4)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 5)

 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu "Oleska Jedynka". (zał. nr 6)

 14. Zapytania i wolne wnioski.

 15. Zakończenie obrad.   

Do przedstawionego porządku obrad radni nie wnieśli żadnych uwag.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:14:00)

Przewodniczący Henryk Kucharczyk zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był do wglądu w Biurze Rady. Do przedłożonej propozycji nie było uwag.

W dzisiejszej sesji uczestniczyli przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego min. Pani Barbara Mirońska, która przestawiła krótką prezentację, zawierającą najważniejsze informacje  nt. zaczynającego się 1 kwietnia narodowego spisu powszechnego ludności.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:26:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Edeltrauda Zug, która poinformowała, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 1 posiedzenie w dniu 15 marca 2021 r. Podczas posiedzenia komisja dokonała analizy realizacji uchwał za II półrocze 2021 roku oraz analizy wpływów z podatków i opłat lokalnych za 2020 rok. Komisja dokonała kontroli wydatkowania środków z programu 500 plus w 2020 roku. Informacji w tym temacie udzielili pracownicy OPS Pani Monika Brzęczek oraz Pan Mirosław Frankiewicz. Ponadto Komisja przeanalizowała projekty uchwał, opiniując wszystkie pozytywnie jednogłośnie.

Kolejno sprawozdanie złożył Pan Marek Leśniak Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 16 marca 2021 r. Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała informacji na temat działalności Oleskiego Muzeum Regionalnego za 2020 rok, którą przedstawiła Pani Ewa Cichoń. Ponadto Komisja zapoznała się z materiałami sesyjnymi opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

Następnie sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i  Rolnictwa Pan Grzegorz Biernacki, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 11 marca. Tematem posiedzenia był  budżet gminy i fundusz sołecki na rzecz OSP i jego realizacja za 2020 rok oraz budżet gminy i sołectw planowany na realizację zadań OSP na rok 2021. Szczegółowych informacji w tym przedmiocie udzielił Pan Hubert Imiołczyk Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich. Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

Jako ostatni sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Jan Jaskulski, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 12 marca 2021 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała oceny zaawansowania zadań inwestycyjnych (kontynuacja zadań  z roku 2020) oraz wpływ skutków pandemii na stan gospodarki finansowej gminy. W przedmiotowych tematach informacji udzielili kierownicy wydziałów Pan Kamil Brzęczek oraz Pani Aneta Sitna. Ponadto Komisja zapoznała się z materiałami sesyjnymi opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:35:00)

W okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęło jedno pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące pozytywnej opinii w sprawie sfinansowania deficytu.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:36:00)

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Burmistrz Olesna, który poinformował, że na sesji w dniu 9 lutego 2021 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 4 uchwały, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

266

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.

w trakcie realizacji

267

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

w trakcie realizacji

268

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w trakcie realizacji

269

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno

w trakcie realizacji

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

16

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku

17

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem

18

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

19

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

20

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży oraz oddawania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno

21

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

22

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

23

w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Olesno organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert

24

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Urzędu Miejskiego

25

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

26

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2021 r.

27

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

28

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

29

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

30

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Olesno w 2020 roku

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

 

2.02.2021

 • spotkałem się z Marszałkiem Panem Andrzejem Bułą

 • uczestniczyłem w posiedzeniu online Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu.

10.02.2021

 • uczestniczyłem w wideo konferencji z przedstawicielami i dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego min. w tematyce dotyczącej budownictwa socjalnego i komunalnego oraz nowych programów rządowych z tą tematyka związanych.

11.02.2021

 • odbyłem spotkanie on-line z Marszałkiem Panem Andrzejem Bułą nt. organizacji konferencji regionalnej dot. konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa 2021-2027 w województwie opolskim.

 • uczestniczyłem w zdalnej konferencji nt. standardów obsługi inwestorów w związku z tym, że po raz drugi ubiegamy się o standard dla naszych terenów inwestycyjnych „Grunt na medal”.

 • uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego. Głównym tematem posiedzenia była gospodarka odpadami. Wspólnie wypracowujemy wnioski w związku kolejna podwyżką opłat za odpady.

12.02.2021

 • wspólnie ze Starostą Oleskim odbyłem spotkanie z Zarządem firmy Oras w siedzibie firmy. Spotkanie, którego inicjatorem był nowy dyrektor Arkadiusz Bujoczek, było okazją do podsumowania dotychczasowych działań firmy ORAS Olesno, oraz przedstawienia planów inwestycyjnych na lata 2021-2023.

16.02.2021

·wspólnie z Panem Wojciechem Wiechą uczestniczyłem w Zarządzie Związku OSP RP w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu w sprawie organizacji ewentualnego jubileuszu 100-lecia Związku.

·udzieliłem wywiadu dla radia Doxa.

17.02.2021

 • spotkałem się w Urzędzie Miejskim z dyrektorem ds. handlowych firmy Remondis, który przedstawił propozycje zorganizowania stacji przeładunkowej odpadów w Oleśnie w pobliżu PSZOK.

22.02.2021

·odbyłem spotkanie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Drog i Autostrad w Opolu Panem Rafałem Pydychem oraz kierownictwem projektu budowy obwodnicy Olesna nt. bieżącego tempa robót oraz tematów z tym związanych.

23.02.2021

·odbyłem spotkanie z Panem Piotrem Wysockim z firmy ELPOLBUD w sprawie oświetlenia ul. Pieloka i Jaronia w Oleśnie.

24.02.2021

·spotkałem się w Urzędzie Miejskim z przedstawicielami OKS Olesno w związku ze zbliżającymi się wyborami oraz jubileuszem 30 lecia istnienia OKS.

1.03.2021

·spotkałem się z przedstawicielami OPWiK gdzie rozmawialiśmy nt. naszej największej inwestycji, którą prowadzi nasza spółka komunalna czyli modernizacji ścieków oraz nt. sytuacji dotyczącej taryf za wodę i ścieki.

10.03.2021

·spotkałem się z Panem Minkiewiczem w sprawie organizacji pracy Miejskiego Centrum Rekreacji i Sportu.

·uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu nt. konsultacji społecznych dotyczących Strategii Opolskie 2030.

·wraz  z Marszałkiem Województwa Opolskiego uczestniczyłem w spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w ramach nawiązanego w 2020 roku „Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej” w ramach pilotażu projektu pn.: „Centrum Wsparcia Doradczego”.  Partnerstwo tworzą Gmina Olesno, Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Gorzów Śląski, Radłów, Zębowice. Samorządy pracują nad wspólną strategią obszaru, która dążyć będzie do wskazania działań wpływających pozytywnie na jego rozwój.

12.03.2021

 • reprezentowałem gminę na koncercie w Filharmonii Częstochowskiej, gdzie ze swoją pra premierą wystąpił Pan doktor Korneliusz Wiatr Dyrektor MDK w Oleśnie.

15.03.2021

 • uczestniczyłem w posiedzeniu Rady ds. Rodziny przy Panu Wojewodzie do której tego dnia zostałem powołany.

 • spotkaliśmy się z przedstawicielem firmy ABRYS, który przygotowuje nam temat związany z rekultywacją oraz całym projektem składowiska odpadów w Świerczu

16.03.2021

 • dzisiaj w godzinach rannych uczestniczyłem w spotkaniu z naszym doradcą partnerstwa gmin Ziemi Oleskiej Panią Danutą Wesołowską w sprawie opracowania strategii naszego partnerstwa.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:47:00)

Ponieważ do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1) (12:48:00)

Głosowanie nad uchwałą: (12:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Irena Hadasik

 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek

Nastąpiła zmiana quorum (12:55:00) Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścił radny Klaudiusz Małek

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:55:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Andrzej Kochański

 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. (zał. nr 3) (12:56:00)

Głosowanie nad uchwałą: (12:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Irena Hadasik, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński

 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2021. (zał. nr 4) (12:58:00)

Głosowanie nad uchwałą: (12:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Irena Hadasik, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński

 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 5) (12:59:00)

Głosowanie nad uchwałą: (13:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Marek Leśniak, Piotr Gręda

 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek

13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu "Oleska Jedynka". (zał. nr 6) (13:02:00)

Głosowanie nad uchwałą: (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Artur Paluch

 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek

14. Zapytania i wolne wnioski. (13:03:00)
Ze strony radnych nie padły żadne zapytania i wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad. (13:03:00)
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1303.

 

Protokołowała:                                             Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                           

        Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło

 

Karolina Wiktor