Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno dla terenu przy ul. Gorzowskiej w Oleśnie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNA

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU

ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLESNO

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno, obejmującej obszar położony w rejonie ulicy Gorzowskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 5 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno - Wydział Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami, w godzinach pracy urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Miejskim w sali nr 117 w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00.

Informuję, iż wyłożenie i dyskusja publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z wystąpienia stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusemSARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2021 r. do Burmistrza Olesna na adres: Urzędu Miejskiego w Oleśnie,  ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres gmina@olesno.pl w terminie jak wyżej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany studium, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany studium, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami. Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Olesna, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@olesno.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Olesna.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

PDFZałącznik nr 2 - rysunek kierunki Studium - fragment objety zmianą.pdf (15,94MB)
PDFZałącznik nr 1 - tekst Studium.pdf (11,38MB)
PDFUchwała zmiany Studium.pdf (107,10KB)
DOCUwaga do studium.doc (37,50KB)
PDFZałącznik nr 3 - rysunek uwarunkowania Studium.pdf (6,21MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.pdf (690,74KB)
PDFZałącznik nr 3 - rysunek uwarunkowania Studium - fragment objety zmianą.pdf (16,24MB)
PDFZałącznik nr 2 - rysunek kierunki Studium.pdf (9,44MB)
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) oraz art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
  2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych - Administrator, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, -mail: , tel.: 343597841
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.
  4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektu Studium, obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
  8. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem wniosku.

 

                       Administrator

         (-) Burmistrz Olesna