Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 lutego 2021 r.

Obrady rozpoczęto 2021-02-09 o godz. 12:06:25, a zakończono o godz. 12:36:26 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Tadeusz Zamłyński
 6. Jarosław Leszczyński
 7. Marek Leśniak
 8. Klaudiusz Małek
 9. Jan Bonk
 10. Edeltrauda Zug
 11. Henryk Kucharczyk
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:06:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XXXVI sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 12 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni radni Łukasz Czołkos i Andrzej Kochański.

 1. Przedstawienie porządku obrad. (12:06:00)
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.   

Przewodniczący poinformował, że punkt 6 pt.: Informacja burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym zostanie przeniesiony na następną sesję ze względu na nieobecność Pana Burmistrza.

 

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:08:00)

 

Przewodniczący Henryk Kucharczyk zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był do wglądu w Biurze Rady. Do przedłożonej propozycji nie było uwag.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:14:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Irena Hadasik

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej Pani Edeltrauda Zug, która poinformowała, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 25 stycznia. Na posiedzeniu Komisja przygotowała sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji za 2020 rok oraz opracowała plan pracy Komisji na 2021 rok.

Następnie sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Grzegorz Biernacki, który poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia w dniu 27 stycznia oraz 4 lutego. Podczas posiedzenia w dniu 27 stycznia Komisja opracowała plan pracy komisji na 2021 rok oraz zapoznała się ze sprawozdaniem Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie. Na posiedzeniu w dniu 4 lutego Komisja zapoznała się z  informacją na temat złożonych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Dodatkowych wyjaśnień w tym temacie udzieliła pani Małgorzata Pach Kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy. Ponadto Komisja zapoznała się z materiałami sesyjnymi opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

Kolejno sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Marek Leśniak, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 9 lutego 2021 r. Podczas posiedzenia dokonano analizy materiałów sesyjnych, do których informacji udzielili kierownicy poszczególnych wydziałów Urzędu. Przedłożone materiały sesyjne zostały zaopiniowane pozytywnie. Ponadto Komisja przyjęła plan pracy na 2021 rok oraz negatywnie zaopiniowano przedłożony wniosek mieszkaniowy.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Jan Jaskulski Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 5 lutego 2021 r. w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. Podczas posiedzenia dokonano oceny  poziomu nakładów na utrzymanie obiektów sportowych oraz sport i rekreację dzieci, młodzieży do których informacji udzieliła Pani Aneta Sitna, a także przyjęto plan pracy na 2021 rok. Następnie dokonano analizy materiałów sesyjnych, do których informacji udzielili kierownicy poszczególnych wydziałów UM. Wszystkie przedłożone materiały sesyjne zostały zaopiniowane pozytywnie.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:16:00)

W okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:

 • Od: Burmistrz Olesna – sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Olesno za 2020 rok.
 • Od: Wojewoda Opolski – zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały nr XXXIV/260/21 z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica.
 1. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:17:00)

Przedmiotowy punkty został przeniesiony na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 1. Odpowiedzi na interpelacje. (12:17:00)

W związku z tym, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1) (12:17:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (12:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Irena Hadasik, Artur Paluch, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:20:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (12:21:00)

 

 

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (zał. nr 3) (12:21:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Jaskulski, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno. (zał. nr 4) (12:23:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno. (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Jan Bonk, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos
 1. Zapytania i wolne wnioski. (12:25:00)

Radny Artur Paluch zadał pytanie dot. odśnieżania dróg wojewódzkich ul. Opolska, ul. Dobrodzieńska, Świercze.

Radny Klaudiusz Małek zadał pytanie jakie są losy wniosku sfinansowania zadania modernizacji drogi w Sowczycach przy ul. Długiej i czy istnieje szansa, że jeśli jakiś wniosek odpadnie ze względów formalnych to czy wniosek z Sowczyc może wejść na jego miejsce.

Radny Jarosław Leszczyński złożył zapytanie czy ze względu na coraz trudniejszą sytuację w PSP nr 1 ze względu na mniejszą ilość oddziałów, nauczyciele z tejże placówki będą mogli być zatrudniani w PSP nr 3 w Oleśnie.

Radny Piotr Gręda wystąpił z prośbą aby można było wystawić choinki wraz najbliższym odbiorem odpadów BIO.

13. Zakończenie obrad. (12:36:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  powiedział "A teraz zamykam obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Oleśnie". Obrady zakończono o godzinie 1236.

 

Protokołowała:                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej  

 Henryk Kucharczyk    

Karolina Wiktor