Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.1.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”wymiana pieców (...)" na terenie zakładu ORAS Olesno Sp. z o.o. przy ul. Leśnej w Oleśnie

Olesno, dnia 26 marca 2021 roku

Z.III.6220.1.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (T. j. Dz. U. z 2021, poz. 247), zwanej dalej ustawą ooś,

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

  1. o wszczęciu, na wniosek Pana Marka Benedykcińskiego – pełnomocnika Oras Olesno Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 46-300 Olesno, złożonego w dniu 09.03.2021 r. (data uzupełnienia 23.03.2021), postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”wymiana pieców IMR nr 1 typu B2R/BP i IMR nr 3 typu B2R/BP na piece typu BPC155E: IMR nr 1 typu BPC155E i IMR nr 3 typu BPC155E”,planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 509, 510 obręb Olesno.
  2. o wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.1.2021 z dnia 26 marca 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu oraz Marszałka Województwa Opolskiego o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
  3. o braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą ooś. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 30.04.2021 r.
  4. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

           Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                                          Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                     Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                      i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                    Kamil Brzęczek

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.