Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.18.2020 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”budowie hali produkcyjnej (...)" na dz. nr 211/8, 211/9 obręb Olesno

Olesno, dnia 1 kwietnia 2021 roku

Z.III.6220.18.2020

ZAWIADOMIENIE

            Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: ”budowie hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową i towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową” planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 211/8 i 211/9 obręb Olesno na wniosek z dnia 01.12.2020 r. Pana Pawła Krysińskiego – pełnomocnika DAWSTAR Sp. z o. o., ul. Częstochowska 20, 46-300 Olesno poprzez podanie do publicznej wiadomości,

Burmistrz Olesna
zawiadamia wszystkich zainteresowanych:

 1. o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia z wniosku złożonego przez stronę w dniu 7 grudnia 2020 r., uzupełnionego Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przy piśmie z dnia 16 marca 2021 r.;
 2. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
 3. o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. wnioskiem o wydanie decyzji wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  stanowiskami innych organów, w tym dokonanymi przez te organy uzgodnieniami i opiniami, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków;
 4. o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania;
 5. organami właściwymi do wydania opinii oraz dokonania uzgodnień w przedmiotowej sprawie są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie;
 6. organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Olesna.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 30 dni.

Informuje się, że dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 730 do 1400.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@olesno.pl

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 30 dni od dnia podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                         Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                          i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                       Kamil Brzęczek

 

Zawiadomienie zamieszczono:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.