Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.18.2020 z dnia 1 kwietnia 2021 r. do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”budowie hali produkcyjnej (...)" na dz. nr 211/8, 211/9 obręb Olesno.

Olesno, dnia 1 kwietnia 2021 roku

Z.III.6220.18.2020

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (T. j. Dz. U. 2021 poz. 247) w związku z prowadzonym na wniosek Pana Pawła Krysińskiego, pełnomocnika DAWSTAR Sp. z o. o., ul. Częstochowska 20, 46-300 Olesno, postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: ”budowie hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową i towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową” planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 211/8 i 211/9 obręb Olesno

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

  1. O przedłożeniu w dniu 22.03.2021 r. Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową i towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową.
  2. O wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.18.2020 z dnia 1 kwietnia 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  3. O braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.05.2021 r.
  4. O możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

 

                                                                                                            Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                     Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                      i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                  Kamil Brzęczek

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.