Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.2.2021 z dnia 02.04.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Łowoszów"

Olesno, dnia 2 kwietnia 2021 roku

Z.III.6220.2.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Burmistrz Olesna zawiadamia
strony postępowania

  1. O wszczęciu na wniosek z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Łowoszów” planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr: 58/1, 59/1, 136a/1, 137/1, 138/1, 139/1, 133/1, 140/1, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 62/1, 161/1, 57/1, 139/1, 140/1, 133/1, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1 k.m. 1, nr: 111, 195/123, 126, 211/127, 130, 131, 141/109, 189/110, 178/110, 211/127, 130,131, 141/109, 179/138 k.m. 2, nr:  31, 75/6, 123/32, 48, 2 k.m. 4, 211/52, 75/28, 77/28, 201/27, 200/27, 69, 186/25, 63, 180/25, 77/28, 201/27, 200/27, 65, 186/25 k.m. 6, nr: 41, 40, 154/42, 179/138, 77, 43, 87/44, 91/53, 74, 168/34, 170, 57/1, 154/42, 75, 41, 40, 43, 87/44, 90/33, 168/34, 170, 91/53, 92/53, 24, 4, 5 k.m. 7 obręb Łowoszów i działkach nr: 3501, 3502, 3504 obręb Olesno.
  2. O wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.2.2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
  3. O braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.05.2021 r.
  4. O możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

           Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                                                      Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                                 Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                                  i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                              Kamil Brzęczek

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Łowoszów.