Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.17.2020 z dnia 6 kwietnia 2021 roku o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa zakładu Oras Olesno (...)" na dz.ewid. nr 509, 510 obręb Olesno.

Olesno, dnia 6 kwietnia 2021 roku

Z.III.6220.17.2020

Z A W I A D O M I E N I E
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w trakcie postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Oras Olesno poprzez budowę: 1. hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb galwanizerni, z częścią socjalną, 2. hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb szlifierni i polerni oraz towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Olesno” planowanego do realizacji na działkach nr 509, 510 obręb Olesno

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania o:

  1. opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nr NZ.4315.58.2020.LŚ z dnia 02.12.2020 r. uzgadniającej bez uwag środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia;
  2. pozytywnej opinii Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7220.40.2020.AK z dnia 07.12.2020 r. i piśmie podtrzymującym powyższe stanowisko z dnia 08.03.2021 r.
  3. postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.64.2020.MSe.2 z dnia 15.02.2021 r. uzgadniającym realizację przedsięwzięcia;
  4. postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RZŚ.4360.49m.2020.AS z dnia 01.04.2021 r. uzgadniającym realizację przedsięwzięcia;
  5. braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.04.2021 r.
  6. możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Jednocześnie informuję, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia nastąpi po upływie 7 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.


                                                                                                     Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                          Zastępca Burmistrza
                                                                                                              Jerzy Chęciński
 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.