Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.13.2020 z 2 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Łomnica nr 3 (...)" na dz. ewid. nr 140 i 141 k.m. 21 obręb Łomnica.

Olesno, dnia 2 kwietnia 2021 roku

Z.III.6220.13.2020

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

o wydaniu, na wniosek SUN Energy 9 Spółka z o. o., ul. Rolnicza 6a, 88-200 Radziejów z dnia 16.09.2020 r., decyzji nr Z.III.6220.13.2020 z dnia 2 kwietnia 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Łomnica nr 3 na powierzchni do 25 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Łomnica, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie”, planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 140 i 141 k. m. 21 obręb Łomnica.

            Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46‑300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

            Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

                                                                                                                                      Burmistrz
                                                                                                                                Sylwester Lewicki

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowościach Łomnica i Borki Wielkie.