Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.17.2020 z dnia 8 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu Oras Olesno (...)" na dz.ewid. nr 509, 510 obręb Olesno.

Olesno, dnia 8 kwietnia 2021 roku

Z.III.6220.17.2020

Zawiadomienie

        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

o wydaniu, na wniosek Marka Benedykcińskiego, pełnomocnika Oras Olesno Sp. z o. o., ul. Leśna 2, 46-300 Olesno, decyzji nr Z.III.6220.17.2020 z dnia 8 kwietnia 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Oras Olesno poprzez budowę: 1. hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb galwanizerni, z częścią socjalną, 2. hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb szlifierni i polerni oraz towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Olesno” planowanego do realizacji na działkach nr 509, 510 obręb Olesno.

                        Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie i Marszałka Województwa Opolskiego , można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

            Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

                                                                                                                                      Burmistrz
                                                                                                                                Sylwester Lewicki

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.