Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.4.2020 z dnia 12.04.2021 r. o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn. ekploatacja kruszywa naturalnego z projektowanego złoża Borki Małe (...)

Olesno, dnia 12 kwietnia 2021 roku

Z.III.6220.4.2020

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zwanej dalej ustawą ooś, w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek WĘGLOMIX Spółki z o. o., ul. Klonowska 10, 98-360 Lututów dla przedsięwzięcia pn. „eksploatacji kruszywa naturalnego z projektowanego złoża „Borki Małe”, miejscowość Borki Małe, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie na działkach o nr ewid.: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87 w obrębie 0008 Borki Małe”

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

  1. O wydaniu postanowienia nr Z.III.6220.4.2020 z dnia 12.04.2021 r. nakładającego obowiązek:
    1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia,
    2. sporządzenia raportu w pełnym zakresie, zgodnie z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego, klimat akustyczny na terenach chronionych przed hałasem, kwestii możliwych konfliktów społecznych oraz kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z realizowanym przedsięwzięciem tj. budową obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11) – obwodnicy Olesna.
  2. O braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.05.2021 r.
  3. O możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 14 dni, od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

            Na ww. postanowienie Burmistrza Olesna służy stronom prawo wniesienia zażalenia, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. W związku z tym, że zawiadamianie stron przedmiotowego postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu następuje poprzez obwieszczenia, zawiadomienie o przedmiotowym postanowieniu uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

                                                                                                                         Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                                    Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                                     i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                                 Kamil Brzęczek

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Boki Małe i Świercze.