Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu nr Z.III.6220.8.2020 z dnia 21.04.2021 roku do decyzji Nr Z.III.6220.8.2020 z dnia 21.10.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej (...) obręb Łomnica

Olesno, dnia 21 kwietnia 2021  roku

Z.III.6220.8.2020

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

o wydaniu postanowienia Nr Z.III.6220.8.2020 z dnia 21.04.2021 roku, na wniosek Spółki PV 660 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, prostującego zapisy uzasadnienia i załącznika decyzji Nr Z.III.6220.8.2020 z dnia 21.10.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 28/3 w obrębie geodezyjnym Łomnica, gmina Olesno” planowanej do realizacji na dz. ewid. nr 28/3 k. m. 3 obręb Łomnica.

            Z treścią ww. postanowienia i decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46‑300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 7 dni, od daty jego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                                     Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                             Kamil Brzęczek

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Łomnica.