Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.1.2021 z dnia 26.04.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "wymiana pieców (...)" w zakładzie Oras Olesno Sp. z o.o. skierowane do stron postępowania

Olesno, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Z.III.6220.1.2021                                                                             

Zawiadomienie

                        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

 Burmistrz Olesna
zawiadamia Strony postępowania

o wydaniu, na wniosek Pana Marka Benedykcińskiego, pełnomocnika Oras Olesno Sp. z o. o., ul. Leśna 2, 46-300 Olesno z dnia 9 marca 2021 r., decyzji Nr Z.III.6220.1.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ”wymiana pieców IMR nr 1 typu B2R/BP i IMR nr 3 typu B2R/BP na piece typu BPC155E: IMR nr 1 typu BPC155E i IMR nr 3 typu BPC155E”,planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 509, 510 obręb Olesno, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji ww. przedsięwzięcia.

                        Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Marszałka Województwa Opolskiego, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

                                                                                                                 Burmistrz
                                                                                                          Sylwester Lewicki

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.