Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.16.2020 z dnia 28.04.2021 r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskwej dla przedsiewzięcia pn. "Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej (...)" na części działki nr 192 k.m. 22 obręb Łomnica

 

Olesno, dnia 28 kwietnia 2021 roku

Z.III.6220.16.2020

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z prowadzonym postępowaniem, na wniosek Spółki Sun Energy 9 Sp. z o.o., ul. Rolnicza 6a, 88‑200 Radziejów z dnia 28.10.2020, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Łomnica nr 2 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Łomnica, gm. Olesno,, powiat oleski, woj. opolskie, część działki nr ew. 192” planowanego do realizacji na części działki ewidencyjnej nr 192 k.m 22 obręb Łomnica

zawiadamiam

  1. O postanowieniu nr WOOŚ.4220.62.2021.BB z dnia 22.02.2021 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu odmawiającego wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  2. O opinii sanitarnej nr NZ.9022.4.8.2021.LŚ z dnia 23.02.2021 r. nie stwierdzającej konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
  3. O pismach Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu z dnia 25.02.2021 r. i 25.03.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu wydania opinii w sprawie w uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy.
  4. O wezwaniu inwestora pismem nr Z.III.6220.16.2020 z dnia 28.04.2021 r. o uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w zakresie wymaganym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zgodnie z art. 62a i 63 ooś.
  5. O braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 30.06.2021 r.
  6. O możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

           Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                                             Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                       Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                        i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                       Kamil Brzęczek

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Łomnica i Sowczyce.